20 lipca 2024

Audyt raportów ESG nie tylko dla europejskich spółek

UE wprowadzi wymóg audytu raportów zrównoważonego rozwoju i ujawniania informacji przez duże spółki także spoza Europy. Nowe zasady będą dotyczyć tych, którzy w Europie osiągają przychody powyżej 150 mln euro rocznie.

Rada UE i Parlament Europejski wypracowały przepisy dyrektywy dotyczącej raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach (CSRD). To ważny krok w kierunku wdrożenia nowego systemu raportowania zrównoważonego rozwoju opartego na zasadach ESG w Europie. 

Audyt raportów ESG: dotyczyć będzie 50 tys. firm

Nowe porozumienie wymaga od firm, aby ich raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju zostały poddawane niezależnemu audytowi. Przepisy będą dotyczyć również niektórych dużych firm spoza UE.

Dyrektywa CSRD to istotna aktualizacja przepisów w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) z 2014 r., czyli obecnych unijnych ram sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nowe przepisy znacznie zwiększą liczbę spółek zobowiązanych do ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju. Ich liczba wzrośnie do ponad 50 000 z około 12 000 obecnie. Dodatkowo wprowadzą bardziej szczegółowe wymogi dotyczące sprawozdawczości. Będą wymagać poddanych audytowi poświadczeń dotyczących raportowanych informacji.

Audyt raportów ESG: od praw środowiskowych do zarządzania

Przepisy będą wymagały ujawniania informacji zgodnie ze wspólnymi zasadami Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Obecnie opracowuje je Europejska Grupa Doradcza. Raportowanie spółek dotyczy różnych kwestii. Od praw środowiskowych i społecznych po prawa człowieka, i czynniki związane z zarządzaniem.     

Czy to koniec greenwashingu?

– To porozumienie to doskonała wiadomość dla wszystkich europejskich konsumentów. Otrzymają oni informacje o wpływie działalności gospodarczej na prawa człowieka i środowisko. Oznacza to większą przejrzystość dla obywateli, konsumentów i inwestorów. Oznacza to również większą czytelność i prostotę informacji przekazywanych przez firmy. Koniec z greenwashingiem – powiedział Bruno le Maire, Minister Gospodarki i Finansów Francji.

Nowe porozumienie wymaga od firm, aby informacje, które przekazują na temat swojego wpływu na klimat lub prawa człowieka, poddawać niezależnemu audytowi i certyfikacji. Porozumienie rozszerza również wymogi sprawozdawczości na firmy spoza Europy, które generują w UE przychody przekraczające 150 mln euro.

Zasady CSRD będą miały zastosowanie do przedsiębiorstw już objętych NFRD od początku 2024 r., a do innych dużych przedsiębiorstw od kolejnego roku. MŚP będą również zobowiązane do ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju począwszy od 2026 r. Przy czym niektóre MŚP będą mogły zrezygnować z tego obowiązku do 2028 r.

– Obecnie informacje na temat wpływu firmy na środowisko, prawa człowieka i etykę pracy są niepełne, niewiarygodne i łatwe do nadużycia. Niektóre firmy nie składają raportów. Inne informują o tym, o czym chcą. Inwestorzy, konsumenci i udziałowcy są zagubieni. Od tej pory posiadanie czystych danych dotyczących praw człowieka będzie równie ważne, jak czysty bilans – powiedział Pascal Durand, negocjator z ramienia Parlamentu Europejskiego.