12 czerwca 2024
Bank Millenium

Bank Millennium: redukcja emisji o 50 proc.

Redukcja emisji własnych o 50 proc. była najbardziej spektakularnym sukcesem Banku Milenium. Takie wnioski płyną z opublikowanego właśnie raportu ESG za rok 2022.

Deklaracja redukcji emisji znalazła się zarówno w strategii biznesowej „Inspirują nas ludzie”, jak i strategii ESG na lata 2022 – 2024. Finalnie cel został osiągnięty. Wynik końcowy to redukcja o 59,7 proc. w stosunku do roku bazowego. To efekt zarówno bardziej efektywnej gospodarki zasobami, jak też zakupu energii elektrycznej pochodzącej w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.

W zakresie innych wybranych działań bank: 

  • rozszerzył ofertę produktową o fundusze inwestycyjne promujące aspekty ESG;
  • kontynuował działalność edukacyjną. Między innymi Fundacja Banku Millennium uruchomiła specjalną edycję programu grantowego #słuchaMYwspieraMY na rzecz obywateli Ukrainy. Pomoc otrzymało ponad 8 000 obywateli Ukrainy. Dodatkowo bank wdrożył wiele ułatwień dla obywateli Ukrainy w zakresie usług finansowych; 
  • prowadził edukację dorosłych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa i ekologii. Dodatkowo poprzez autorski program edukacji finansowej dzieci pod nazwą „Finansowy Elementarz” dotarł do ponad 10 tys. dzieci w wieku przedszkolnym. Organizował warsztaty, tworzył materiały edukacyjne i przekazywał wiedzę finansową najmłodszym, ich rodzicom i nauczycielom przedszkolnym. 

Bank Millenium: raporty środowiskowe od 2006 r.

Opublikowany właśnie raport niefinansowy to kompleksowy wgląd w działania Grupy Banku Millennium w obszarze ESG. Został przygotowany w oparciu o międzynarodowe wytyczne raportowania Global Reporting Initiative. Wkrótce  ukaże się w formie online. Bank publikuje raporty ESG od 2006 roku. Opisuje w nich każdorazowo cele i działania dotyczące kwestii środowiskowych (redukcja emisji CO2 i wykorzystania zasobów, zrównoważone produkty, edukacja ekologiczna), społecznych (relacje z pracownikami, społecznościami lokalnymi, innowacyjne usługi, odpowiedzialna sprzedaż, bankowość bez barier, działania prospołeczne) oraz z zakresu  ładu korporacyjnego (standardy etyczne, zarządzanie ryzykiem i system kontroli wewnętrznej). Dokument prezentuje aspiracje oraz bieżące działania banku mające pozytywny wpływ na szeroko rozumiane otoczenie. 

Tegoroczny Raport ESG, analogicznie jak w latach ubiegłych, powstał w dużej mierze w oparciu o wyniki badania wśród klientów i partnerów biznesowych oraz pracowników. Znajomość ich potrzeb i opinii jest dla nas niezwykle ważna. Pozwala opracować ciekawy materiał, który z punktu widzenia odbiorców może być bardzo przydatny – powiedziała Magdalena Trzynadlowska, dyrektorka Biura Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium. – Takie podejście zakłada, że raportowanie ESG ma nie tylko realizować obowiązki przewidziane odpowiednimi przepisami prawa, lecz równocześnie pełnić funkcję edukacyjną i wspierać zaufanie do banku, jako instytucji odpowiedzialnej społecznie, zaangażowanej w ideę zrównoważonego biznesu.  

Strategia ESG 2022-2024

W 2022 roku bank przyjął Strategię ESG na lata 2022-2024, która jest integralną częścią strategii biznesowej „Inspirują nas ludzie”. Traktując zrównoważony rozwój jako zjawisko długofalowe zaplanował w  niej również wiele średnio- i długoterminowych działań. Z kolei do 2027 roku zobowiązał się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w obszarze emisji bezpośrednich i pośrednich (zakres 1 oraz 2). Docelowo, do roku 2050, zerowej emisji netto we wszystkich trzech zakresach.