29 maja 2024

Będą zmiany w handlu uprawnieniami do emisji CO2

Rząd planuje przyjąć w III kwartale tego roku zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Ich celem jest wdrożenie regulacji unijnych w odniesieniu do instalacji i sektora lotniczego. A także włączenie do systemu EU ETS działań w zakresie transportu morskiego. Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Celem nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego części regulacji wchodzących w skład pakietu prawodawczego UE „Fit for 55”.

Przepisy prawa UE są efektem prac mających na celu dostosowanie wybranych obszarów do nowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem emisji w 1990 r., zatwierdzonego przez Radę Europejską w grudniu 2020 r. Jednym z instrumentów służących osiągnięciu tego celu jest zaproponowana przez UE reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (system EU ETS) – wskazano w wykazie.

Dyrektywa 2003/87/WE wprowadza możliwość wyjścia z systemem EU ETS określonych grup instalacji. Przepisy dotyczą możliwości wyjścia z systemu EU ETS tzw. małych instalacji, których emisja nie przekracza 25 tys. CO2 rocznie. Zainstalowana w nich moc cieplna urządzeń spalania paliw ma być mniejsza niż 35MW.

Zmiany w handlu uprawnieniami do emisji CO2: transport morski w systemie

Projekt wprowadzi m.in. nową definicję emisji, nowe rozwiązania związane z dostosowaniem przydziału uprawnień do emisji w odniesieniu do niektórych instalacji (tzw. warunkowość przydziału), dokona też włączenia do EU ETS (od 2026 r.) instalacji. Dotyczyć to ma kotłów biomasowych nie spełniały kryteriów włączenia do systemu.

Znajdą się w nim regulacje dotyczące włączenia do systemu EU ETS transportu morskiego. Projekt załata, że przez pierwsze dwa lata będą obowiązywały przejściowe, złagodzone, zasady rozliczania emisji dla przedsiębiorstw żeglugowych. Chodzi o obowiązek rozliczenia 40 proc. zweryfikowanych emisji zgłoszonych za 2024 r. i 70 proc. za 2025 r. Z objęciem transportu morskiego systemem EU ETS wiąże się konieczność wprowadzenia do przepisów USHE nowych pojęć (tj. przedsiębiorstwo żeglugowe, rejs, port zawinięcia, wycieczkowy statek morski). A także nałożenia nowych obowiązków na przedsiębiorstwa żeglugowe oraz nowych zadań na ministra właściwego do spraw klimatu,

Projekt dokonuje również zmiany w zakresie przeznaczenia środków uzyskanych z aukcji uprawnień do emisji na cele związane z klimatem. Zgodnie z wymaganiami wprowadzonymi przez dyrektywę 2023/959 (w miejsce obecnych 50 proc. tych wpływów znowelizowana dyrektywa nakłada obowiązek przeznaczania całości wpływów ze sprzedaży uprawnień na cele związane z ochroną klimatu i adaptacją do zmian klimatu).

Źródło: ISBnews