13 kwietnia 2024

Bogdanka: raport ESG za 2022 r. 

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka opublikowała raport ESG za 2022 rok. Dokument jest dziesiątym raportem przygotowanym w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI). Uwzględnia elementy typowe dla raportowania zintegrowanego, wiążące wyniki finansowe z rezultatami w obszarze środowiskowym, społecznym i zarządczym. 

Bogdanka, spośród wszystkich kluczowych podmiotów tzw. infrastruktury krytycznej, zlokalizowana jest bardzo blisko granicy z Ukrainą. Dlatego w 2022 roku działania Grupy miały realny wpływ na polską gospodarkę i bezpieczeństwo – także dla gospodarstw domowych. W 2022 r. całkowita kwota przychodu ze sprzedaży węgla wyniosła 2.451,7 mln zł, co było wynikiem najwyższym od 5 lat. Z myślą o przyszłych pokoleniach, a także z uwagi na dynamiczne zmiany na światowym rynku, w tym wdrażany w UE program sprawiedliwej transformacji, przy jednoczesnym embargo na rosyjskie surowce, rozpoczęto prace nad aktualizacją strategii biznesowej oraz przyjęto w Grupie pierwszą Strategię ESG. 

Bogdanka chce być multisurowcowym koncernem

Choć raport ESG opisuje działalność Grupy w 2022 roku, nawiązuje także do wydarzeń w 2023 roku. W szczególności w kontekście przyjętej w maju Strategii LW Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do roku 2040. Główne założenia dokumentu określają wizję Bogdanki jako multisurowcowego koncernu. Spółka chce nie tylko zajmować się wydobyciem węgla, ale także innych, ważnych dla zielonej transformacji surowców. Takich jak: metale ziem rzadkich, węgiel koksujący czy molibden i wolfram z miedzią. Obecnie zaangażowanie w produkcję OZE może wiązać się z ryzykiem uzależnienia od komponentów sprowadzanych spoza UE. Stąd – odpowiedzialnie zarządzając łańcuchem dostawców – Bogdanka planuje sama produkować półprodukty niezbędne w energetyce odnawialnej. 

Kreowanie nowych miejsc pracy jest szczególnie ważne dla tak dużego pracodawcy jakim jest Bogdanka (Grupa na koniec 2022 r. zatrudniała 5791 osób), gdyż zgodnie z obowiązującymi założeniami koniec węgla kamiennego w Polsce planowany jest na 2049 rok. 

– Choć perspektywa ta dla wielu może wydawać się odległa, to wiemy, że losy naszej Grupy za kilka dekad zależeć będą od decyzji podejmowanych dzisiaj. Nasza Strategia to ambitny i odpowiedzialny plan zdywersyfikowania przychodów. Stopniowo i mądrze odchodząc od podstawowej działalności – pisze w raporcie Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka.         

– Będziemy kontynuować efektywne wydobycie węgla, z którego LW Bogdanka jest znana na rynku. Chcemy sięgnąć również po inne surowce krytyczne dla gospodarki. Poprzez konsekwentne utrzymanie wysokiego poziomu produkcji węgla chcemy wygenerować do 2030 środki, które pozwolą na inwestycje związane z obszarem multisurowcowości. W ciągu najbliższych ośmiu lat planujemy zainwestować 8,6 mld zł. Z tego niemal połowa dotyczyć będzie nowych obszarów działalności – dodaje Wyligała. 

Projekty i dobre praktyki

W raporcie spółka prezentuje zrealizowane projekty i inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju w przemyśle wydobywczym. Także dobre praktyki, m.in. powołanie pierwszej Rady Naukowej ds. ochrony środowiska przy kopalni (niezależnego organu doradczo-opiniującego dla Zarządu), objęcie funkcji Lidera w nowo powołanym Łęczyńskim Klastrze Energii czy opracowanie metodyki mierzenia śladu węglowego we wszystkich trzech zakresach. 

W efekcie tych działań Bogdanka wróciła na indeks WIG-ESG na GPW w Warszawie.