12 czerwca 2024

BOŚ w ciągu roku zmniejszył swój ślad węglowy o blisko połowę

Wiele firm mówi na temat redukcji śladu węglowego. Warto więc docenić tych, który zmiany zaczynają do siebie. Fajnym przykładem jest Bank Ochrony Środowiska, który poinformował, że zmniejszył emisję gazów cieplarnianych związana z działalnością banku o 49 proc. Główny wpływ na to miało przejście banku na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Bank Ochrony Środowiska we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju przygotował raport, który prezentuje szacunkową emisję gazów cieplarnianych związaną z działalnością operacyjną banku. Wpływ BOŚ na środowisko naturalne był mierzony w trzech obszarach. Pierwszy z nich obejmuje zużycie paliw przez samochody służbowe. Drugi dotyczy zużycia energii elektrycznej, ciepła oraz gazu ziemnego. Z kolei trzeci zakres jest najbardziej pojemny. Mieszczą się w nim: podróże służbowe, dojazdy pracowników do i z pracy, zużycie energii elektrycznej podczas pracy zdalnej, zużycie wody i papieru, odprowadzane ścieki, wytworzone odpady komunalne oraz usługi kurierskie.

Energia z OZE robi różnicę

W ubiegłym roku łączna oszacowana emisja gazów cieplarnianych związana z działalnością operacyjną BOŚ wyniosła 3,87 tys. ton CO2eq. Dominujące znaczenie miała emisja związana ze zużyciem energii cieplnej, która wyniosła 2,87 tys. ton CO2eq (blisko 74% całości). Emisja związana ze zużyciem energii elektrycznej w placówkach BOŚ w 2020 r. wyniosła tylko 136 ton CO2. Wobec prawie 3,31 tys. ton CO2 rok wcześniej. To przede wszystkim wynik korzystania w ponad 94% z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, gwarantowanej świadectwem pochodzenia.

W przeliczeniu na jednego pracownika, ślad węglowy banku w 2020 r. wyniósł 3,55 tony CO2eq i był o 47 proc. niższy niż w 2019 r. W porównaniu z 2007 r., za który po raz pierwszy opracowano analogiczny raport dla BOŚ, wskaźnik ten zmalał o ponad 57 proc. Dla porównania Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w 2019 r. powodował ślad węglowy w wysokości 5,41 tony CO2eq na jednego pracownika. Jest to o niemal 25 proc. mniej niż BOŚ w 2019 r., ale również o 34% więcej niż BOŚ w roku ubiegłym.

– Mierzenie wpływu banku na środowisko naturalne nie ma jedynie charakteru informacyjnego, choć sam wynik też może robić wrażenie. Dzięki zebranym danym będziemy mogli lepiej i precyzyjniej planować rozwój banku z  jednoczesnym poszanowaniem dla środowiska. Pozwoli to również zwiększać konkurencyjność BOŚ w zgodzie z polskimi i unijnymi kierunkami polityki klimatycznej. Można powiedzieć, że tegoroczny raport to swoisty punkt orientacyjny – wiemy, gdzie jesteśmy i w którym kierunku powinniśmy podążać. Ostatecznym celem jest oczywiście pełna neutralność klimatyczna – powiedział Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Ślad węglowy zbadany po raz drugi

Raport dotyczący śladu węglowego generowanego przez BOŚ odnosi się wyłącznie do aktywności operacyjnej banku. Nie obejmuje oceny wpływu jego produktów i finansowanych projektów (w tym inwestycji proekologicznych) na zmianę klimatu. Publikacja została przygotowana zgodnie ze standaryzowanym protokołem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.

Opracowany raport jest drugim w historii BOŚ. Pierwszy przygotował dla bankunstytut na rzecz Ekorozwoju w 2008 r.. IObejmowało wyliczenia dotyczące emisji gazów cieplarnianych w 2007 r. oraz rekomendacje co do ich zrekompensowania. Było to wówczas pionierskie przedsięwzięcie zarówno w zakresie odpowiedzialności ekologicznej BOŚ za zmianę klimatu, jak również w sensie metodologicznym.