21 lipca 2024

Branża farmaceutyczna a wyzwania ESG 

Należyta staranność w łańcuchu dostaw, przejrzystość podatkowa czy zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko – to tylko niektóre wyzwania ESG, z którymi w najbliższych latach będą musiały się zmierzyć polskie firmy z sektora Life Sciences. 

Pandemia COVID-19 unaoczniła jak istotną rolę społeczną odgrywają firmy z sektora Life Sciences. Jednocześnie firmy farmaceutyczne oraz im pokrewne znalazły się pod jeszcze bardziej czujną obserwacją organów regulacyjnych, inwestorów i opinii publicznej. Wraz ze wzrostem obaw o środowisko, zmiany klimatyczne, nierówności społeczne i odpowiedzialność korporacyjną, przedsiębiorstwa zmuszone są do brania pod uwagę także innych czynników poza wynikami finansowymi.

– Wyzwania, które stoją przed sektorem farmacji, biotechnologii i ochrony zdrowia w zakresie ESG są w ostatnich latach większe niż kiedykolwiek wcześniej. Zapewnienie ciągłości łańcuchów dostaw czy nieprzerwanego dostępu do odpowiedniej jakości leków oraz ograniczenie wpływu na środowisko naturalne, a jednocześnie podążanie za trendami konsumenckimi w celu zapewnienia nie tylko odpowiedniego leczenia, lecz także jakościowego, dłuższego życia, są trudne do zrealizowania. W usprawnieniu biznesu i rzetelnym zarządzaniu pomóc może kompleksowe podejście do strategii z uwzględnieniem szans i ryzyk ESG oraz porównanie własnej organizacji do osiągnięć i wysiłków konkurencji po to, aby nie tyle być liderem, co nie pozostać w tyle i nie wypaść z rynku – mówi Przemysław Oczyp z KPMG w Polsce komentując wyniki opracowania pt. „Perspektywy zrównoważonego rozwoju polskiej branży farmaceutycznej”.

Nowe regulacje w łańcuchu dostaw 

Polskie firmy z sektora Life Sciences powinny zwrócić szczególną uwagę na kwestie zrównoważonego łańcucha dostaw. Dla części europejskich przedsiębiorstw zabezpieczenie go przed niepożądanymi incydentami w zakresie przestrzegania praw człowieka i ochrony środowiska stanie się obowiązkiem. Wejdzie w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz akty pokrewne. Dyrektywa, której wdrożenie przewidziane jest na 2024 r., ma na celu identyfikację potencjalnych lub rzeczywistych negatywnych skutków dla praw człowieka i środowiska, związanych z działalnością przedsiębiorstw, ich jednostek zależnych oraz partnerów biznesowych w łańcuchach działalności, a także zapobieganie tym skutkom, ich łagodzenie oraz usuwanie. Aby przygotować się na zmianę w regulacjach, warto już teraz sprawdzić organizację i łańcuch dostaw pod kątem należytej staranności.

Branża farmaceutyczna: Przejrzystość podatkowa istotnym elementem ESG

Transparentność podatkowa stanie się integralną częścią ujawniania informacji dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Teraz jest dobry moment, by zreorganizować działalność biznesową w zakresie przejrzystości podatkowej i zrównoważonego rozwoju w firmach. Także z sektora Life Sciences.

– Przekształcenie firmy w taką, która wykonuje więcej niż wymagane prawem minimalne raportowanie podatkowe, może przynieść liczne korzyści. Po pierwsze, konsumenci i inwestorzy widzą, że organizacja działa uczciwie i robi to, co należy, co wpływa na wartość tej organizacji, jednocześnie dostarczając wartość dla udziałowców i społeczeństwa w ogóle. Po drugie, inwestorzy mogą być pewni, że ich sprawy podatkowe są uporządkowane i nadzorowane na odpowiednim poziomie – niezależnie od miejsca prowadzenia działalności. Po trzecie, firma może łatwo przedstawić swój wkład w lokalne podatki, a tym samym wkład społeczny i uzupełnić raporty dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. Wreszcie, poprzez transparentność podatkową firma może inicjować dialog na temat danin i pomóc w tworzeniu dobrej polityki podatkowej – mówi Sabina Sampławska z KPMG w Polsce.

Nowe obowiązkowe standardy raportowania zrównoważonego rozwoju

Wprowadzana na poziomie europejskim dyrektywa CSRD stwarza dla przedsiębiorstw obowiązek ujawniania informacji o zrównoważonym rozwoju. Wszystko zgodnie z nowopowstającymi Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS). CSRD obowiązywać będzie od 1 stycznia 2024 r. Jej zapisy sukcesywnie obejmować będą wszystkie duże, a także małe i średnie notowane na giełdach przedsiębiorstwa. Również te z sektora Life Sciences. ESRS wprowadzają niezwykle wyśrubowane zasady raportowania. Szczególnie dla podmiotów z umiarkowanym lub małym doświadczeniem raportowania zrównoważonego rozwoju może być wyzwaniem. Poprawne raportowanie zgodnie z ESRS wymagało będzie również wcześniejszego przeprowadzenia określonych analiz i przeprowadzenia procesów zarządczych związanych z zasadami zarządzania zrównoważonym rozwojem w firmie.

Najpopularniejsze obecnie standardy wykorzystywane w celu przygotowania raportów zrównoważonego rozwoju, czyli Standardy GRI, przewidują wprowadzenie nowych standardów dla poszczególnych sektorów. Branża farmaceutyczna zakwalifikowana została do drugiej (spośród czterech) grup priorytetowych. Warto mieć to na uwadze. Może się okazać, że standard dla branży farmaceutycznej zostanie opracowany np. w ciągu najbliższego roku. Po jego ogłoszeniu należy uwzględniać go w przeprowadzanej na potrzeby raportowania analizie istotnych tematów.