13 kwietnia 2024

Co drugi fundusz private equity uwzględnia ESG w strategii inwestycyjnej

Ponad połowa funduszy private equity z Europy Środkowej uwzględnia czynniki ESG w swoich strategiach inwestycyjnych. Ponad 40 proc. ankietowanych planuje w przyszłości rozwój swoich działań w zakresie dekarbonizacji portfeli. 

Czynniki ESG (ang. environmental, social and governance) determinują działania 71 proc. inwestorów private equity pochodzących z Europy Środkowej. Wyniki badania Central Europe Private Equity Confidence Survey opracowanego przez Deloitte pokazują wzrost odsetka przedsiębiorstw, które wdrożyły strategię inwestycyjną uwzględniającą takie kwestie. Blisko czterech na pięciu ankietowanych deklaruje podjęcie działań mających na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej. 

ESG integralnym elementem strategii

Do niedawna czynniki ESG były traktowane jedynie jako dodatkowa koncepcja uzupełniająca działalność biznesową. Dzisiaj coraz częściej stają się one integralnym elementem strategii rozwoju. Jak wynika z badania Deloitte, 53 proc. inwestorów private equity pochodzących z Europy Środkowej zdecydowało się na wdrożenie strategii inwestycyjnych uwzględniających ESG. To o 20 punktów procentowych więcej w porównaniu do poprzedniej edycji badania. 

– W ostatnich miesiącach zaobserwowaliśmy pozytywny trend, potwierdzający wzrost znaczenia czynników ESG w biznesie. Wynika to z m.in. rosnącej liczby regulacji prawnych. Takich jak obowiązek raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju oraz postawy samych interesariuszy funduszu oczekujących zaangażowania w kwestie środowiskowe i społeczne. W najbliższej przyszłości coraz więcej inwestorów private equity będzie traktowało ESG jako jeden z ważniejszych kierunków rozwoju – mówi Irena Pichola, partner Deloitte. 

ESG: sposób na ograniczenie ryzyka

Czterech na dziesięciu ankietowanych traktuje ESG jako sposób na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, który w przyszłości może pomóc również zwiększyć atrakcyjność prowadzonych inwestycji. Dla 37 proc. badanych implementacja tych czynników jest przede wszystkim strategią kreacji wartości spółek portfelowych. Blisko jedna czwarta uczestników ankiety wciąż nie podjęła działań zmierzających do uwzględnienia ESG w swoich strategiach. Chociaż 14 proc. ankietowanych przyznało, że planuje zwrot w tym kierunku w najbliższych latach. Jest to o 5 p.p. więcej w stosunku do poprzedniej edycji badania. Podmioty sceptyczne wobec czynników wynikających z filozofii zrównoważonego rozwoju stanowią zdecydowaną mniejszość. 4 proc. badanych uważa je za koszt. Z kolei 6 proc. nie zamierza w najbliższej przyszłości implementować wytycznych ESG.

ESG staje się standardem

Fundusze private equity, które działają na rzecz osiągnięcia net-zero lub planują dekarbonizację swojej działalności w najbliższych latach, stanowią niecałe 40 proc. wszystkich ankietowanych. Nieco więcej ankietowanych przyznało, że pomimo braku dotychczasowego zaangażowania na rzecz zmniejszenia śladu węglowego w przyszłości planuje podjęcie takich działań. Jedynie 6 proc. uczestników ankiety stwierdziło, że w najbliższych latach nie będzie podejmować takich aktywności.

– Do tej pory tylko 14 proc. funduszy private equity z Europy Środkowej zaczęło działać w kierunku dekarbonizacji. Oznacza to, że sektor ten ma jeszcze sporo do nadrobienia. Szczególnie, że w najbliższych latach firmy będą czuły presję na dążenie do neutralności klimatycznej. Chodzi tu nie tylko o oczekiwania rynku czy regulatorów, ale również potencjalnych pracowników. W efekcie zmiany sposobu funkcjonowania będzie można zaobserwować nie tylko wśród inwestorów. Również u spółek wchodzących w skład ich portfeli – mówi Katarzyna Średzińska, starszy manager w Deloitte.

O badaniu

Badanie CE PE Confidence Survey od 2003 r. co 6 miesięcy śledzi zmieniające się nastroje inwestorów w Europie Środkowej. Obecna edycja obejmuje okres od czerwca 2022 do grudnia 2022 r. PE Confidence Index obliczany jest na podstawie odpowiedzi otrzymanych od specjalistów PE skupionych na Europie Środkowej. Zadane im pytania dotyczą: sytuacji gospodarczej, dostępności długu, koncentracji inwestorów, wielkości transakcji, aktywności rynkowej, zwrotu z inwestycji, działań inwestorów. Okresowe średnie wskazań pozytywnych są porównywane z wiosną 2003 r. W ten sposób obliczany jest Indeks zaufania PE dla tego regionu.