23 czerwca 2024

Co to jest ESG? Środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny

ESG to idea, zgodnie z którą przedsiębiorstwo powinno troszczyć się nie tylko o własny interes ekonomiczny. Biznes powinien brać pod uwagę również swój wpływ na środowisko naturalne, społeczności lokalne czy sprawy etyki. Rosnąca świadomość inwestorów w tym zakresie doprowadziła do zapotrzebowania na analizę pozafinansową pozwalającą zobaczyć wpływ danego przedsiębiorstwa na: środowisko naturalne, społeczeństwo oraz jak przestrzega zasad ładu korporacyjnego (z ang. ESG: E- environmental, S – social, G – governance).

Interesujesz się tematami związanymi z ESG? Odpowiadasz w swojej firmie za raportowanie niefinansowe? Zapisz się na newsletter ESGinfo.

Na podstawie wskaźników z tych trzech dziedzin zaczynają być tworzone ratingi i oceny pozafinansowe firm, które pomagają w podjęciu decyzji inwestycyjnej przez świadomych inwestorów. Przy czym możliwych jest tu kilka strategii: poczynając od unikania wspierania firm o słabych wynikach w zakresie zrównoważonego rozwoju, po wybieranie firm które czerpią korzyści z długoterminowych trendów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Co to jest ESG?

Inwestorzy, którzy postanowią ocenić ryzyko ESG przedsiębiorstwa, analizować będą jego wyniki, plany, zobowiązania i postępy w wielu dziedzinach, a następnie porównywać je z innymi firmami w branży, jak również porównywać same branże i sektory. Analizom podlegać będą zarówno ryzyka wewnątrz firmy, jak i te występujące w łańcuchu jej dostawców. 

Obszary zainteresowania obejmują: 

Środowisko naturalne

Wpływ jaki firma ma na środowisko naturalne poprzez swoją działalność, łańcuchy dostaw lub produkty. Czynniki środowiskowe mogą obejmować: 

 • emisje gazów cieplarnianych (np. węgla, metanu) w prowadzonej działalności, 
 • emisje gazów cieplarnianych w łańcuchach dostawców, 
 • wykorzystywanie zasobów np. energii, wody etc., 
 • produkcja odpadów (tworzywa sztuczne, inne materiały nie nadające się do recyclingu, produkcja i utylizacja odpadów toksycznych),
 • źródła energii (węgiel, inne paliwa kopalne, odnawialne źródła energii etc.),
 • użytkowanie gruntów,
 • inne istotne zagrożenia (wycieki ropy, rekultywacja kopalń, wylesianie, zanieczyszczenie wody), 
 • przeciwdziałanie marnowaniu np. żywności etc.

Społeczeństwo 

Wpływ jaki firma ma na swoich interesariuszy, zarówno wewnętrznych (np. pracownicy), jak i zewnętrznych (np. klienci). Czynniki społeczne mogą obejmować:

 • warunki pracy, relacje między pracownikami oraz poszanowanie praw człowieka,
 • propagowanie różnorodności i równości wśród pracowników bez względu na płeć, pochodzenie czy orientację seksualną, 
 • inwestycje w kapitał ludzki: szkolenia, wolontariat, 
 • prawa człowieka, wykorzystywanie pracy dzieci w łańcuchu dostawców,
 • jakość produktów i ich bezpieczeństwo, 
 • polityka informacyjna i odpowiedzialny marketing, 
 • różnorodność we władzach firmy etc.

Ład korporacyjny

Systemy regulujące monitorowanie i raportowanie zasad i praktyk stosowanych przez firmę. Czynniki te mogą obejmować: 

 • etykę i zasady przeciwdziałania korupcji, 
 • strukturę i doświadczenie zarządu,
 • niezależność zarządu, 
 • wynagrodzenie zarządu i dyrektorów, 
 • politykę wobec sygnalistów, 
 • zarządzanie ryzykiem ESG: minimalizowanie ryzyk wśród partnerów biznesowych i dostawców,
 • politykę informacyjną dotycząca ESG,
 • odpowiedzialną strategię podatkową,
 • respektowanie praw udziałowców etc.

Już dziś – mimo, że dopiero tworzone są ścisłe reguły raportowania – wymienione czynniki zaczynają być brane pod uwagę przez instytucje finansowe. Tym samym banki będą mogły odmawiać udzielenia kredytu na inwestycje nadmiernie obciążające środowisko naturalne czy dla firmy, która nie raportuje śladu węglowego.  Z kolei coraz więcej firm, być może już ma, lub wkrótce będzie miało – obowiązek monitorowania swojego łańcucha dostawców pod kątem kwestii etycznych. By to ocenić zaczną domagać się raportów od swoich dostawców.

Interesujesz się tematami związanymi z ESG? Odpowiadasz w swojej firmie za raportowanie niefinansowe? Zapisz się na newsletter ESGinfo.