22 czerwca 2024
Liderzy ESG, Bank BNP Paribias

Credit Agricole: raport odpowiedzialnego biznesu za 2023 r.

Bank Credit Agricole opublikował Raport odpowiedzialnego biznesu za 2023 r. W tym roku znacznie więcej miejsca poświęcił zarządzaniu ryzykiem ESG, a także ujawnianiu kwestii klimatycznych i związanych z naturą. Raport przygotowany jest zgodnie z międzynarodowym standardem GRI Standards.  

Bank wydaje raporty odpowiedzialnego biznesu od 2018 r. W tegorocznym sprawozdaniu opisał m.in. swój wpływ środowiskowy i społeczny, strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju i ESG, relacje z dostawcami, rozwijanie zielonej bankowości, kwestie pracownicze i związane z etyką, ład korporacyjny, poszanowanie praw człowieka czy przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu.

Raport przygotowano zgodnie z międzynarodowym standardem GRI (Global Reporting Initiative) Standards. Bank nie zmienił istotnie sposobu raportowania, aby dane, które przedstawia od 2018 r. były porównywalne. Przeprowadzono analizę ryzyk i szans klimatycznych zgodnie z zaleceniami TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Także analizę ryzyk związanych z naturą w oparciu o zalecenia TNFD (Task Force on Nature-Related Financial Disclosures). Ponadto po raz pierwszy uwzględniono w raporcie rozszerzony zakres ujawnień Taksonomii UE wraz ze wskaźnikami GAR.

Zarządzanie ryzykami związanymi z naturą przez organizacje jest istotne, ponieważ degradacja środowiska i utrata bioróżnorodności mogą prowadzić m.in. do poważnych zakłóceń w łańcuchach dostaw oraz wzrostu kosztów operacyjnych. Z drugiej strony odpowiedzialne zarządzanie stwarza dla firm szanse na innowacje, zrównoważone inwestycje i wzmocnienie pozycji rynkowej. Dlatego w tym roku po raz pierwszy zawarliśmy w naszym raporcie zrównoważonego rozwoju zalecenia TNFD. To globalna inicjatywa, która ma na celu wspieranie firm w identyfikacji i zarządzaniu ryzykami oraz możliwościami związanymi z naturą – mówi Ewa Deperas-Jarczewska, dyrektorka Zespołu Corporate Sustainability. 

Kwestie opisane w raporcie bank usystematyzował zgodnie z siedmioma obszarami społecznej odpowiedzialności biznesu, określonymi w normie ISO 26000. Te obszary to: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Nazwami tych obszarów bank zatytułował kolejne działy raportu.

Bank wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Dlatego poszczególnym rozdziałom raportu przypisano odpowiednie Cele, do których realizacji przyczynia się dzięki swoim działaniom.