12 czerwca 2024

Definicja i standardy ESG potrzebne do raportowania

Wysokiej jakości dane z zakresu ESG mają kluczowe znaczenie dla instytucji finansowych na całym świecie. Jednak brak standaryzacji danych oraz ich spójności w definicjach ESG powoduje trudności w porównywaniu i ocenie.

Dla świata finansów wśród wyzwań związanych z ESG można wymienić przede wszystkim: zachowanie spójności, wiarygodności i aktualności ujawnianych danych. Także trudności z ich porównaniem z uwagi na wiele sposobów prezentacji. Kwestie związane z ESG dają jednocześnie instytucjom finansowym nowe możliwości – w zakresie budowania wartości, tworzenia nowych produktów oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej. Jaka jest definicja i standardy ESG?

Od codziennych wyborów po długoterminowe planowanie

Potrzeba dostępu do wysokiej jakości danych z zakresu ESG ma kluczowe znaczenie. Mają one pomóc przedsiębiorstwom w osiągnięciu ich celów i ambicji w zakresie zrównoważonego biznesu. Czynniki ESG w coraz większym stopniu wpływają na decyzje podejmowane przez liderów branży finansowej – od codziennych wyborów operacyjnych po długoterminowe planowanie strategiczne. Firmy są obecnie oceniane nie tylko pod względem generowanych zysków, ale również na podstawie szerokiego zakresu kryteriów ESG. Organizacje muszą rozliczać się ze swoich postępów w tym zakresie przed szerokim gronem interesariuszy.

– Wiele czynników sprawia, że kwestie związane z ESG znajdują się w centrum działań instytucji finansowych. Przede wszystkim należy wymienić zainteresowanie klientów produktami ESG. Także rosnącą potrzebę włączenia agendy ESG do strategii HR w celu przyciągnięcia talentów do firm oraz zapotrzebowanie ze strony inwestorów i udziałowców. Popularność produktów ESG rośnie na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych na koniec 2020 roku aktywa z tytułu zrównoważonego inwestowania osiągnęły 17,1 bilionów dolarów. To stanowi wzrost o 42 proc. w porównaniu z 2018 rokiem. Jednocześnie europejskie fundusze stosujące strategie ESG w zeszłym roku pobiły rekord osiągając wartość 1,4 biliona dolarów zarządzanych aktywów – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, lider ESG w KPMG w Polsce.

Obecnie wyzwaniem dla wielu organizacji jest brak możliwości wykorzystania w pełni agendy ESG ze względu na trudności z gromadzeniem i przechowywaniem danych ESG. Wiele instytucji finansowych zwraca również uwagę na brak dostępu do istotnych biznesowo danych.

Definicja i standardy raportowania ESG wyzwaniem dla finansów

Zanim instytucje finansowe zaczną myśleć o definiowaniu i zaspokajaniu swoich potrzeb w zakresie danych, muszą zmierzyć się z innym problemem. Wynika on z braku globalnie uzgodnionej definicji terminu ESG oraz braku ustandaryzowanych definicji i zakresu raportowania ESG. Termin ESG pojawia się w dość ogólnym znaczeniu. Stosowany jest też zamiennie z takimi określeniami jak np. zrównoważony rozwój. Dodatkowo nawet w samym ustawodawstwie brakuje standardowej terminologii.

– Obecnie najważniejszym pierwotnym źródłem danych ESG są przedsiębiorstwa i inne organizacje. Ujawniają one samodzielnie zebrane informacje związane ze zrównoważonym rozwojem. Wobec braku globalnego porozumienia w sprawie zharmonizowanego ujawniania informacji, opracowano szeroki zakres standardów i ram. Przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe stosują je na zasadzie dobrowolności. Tylko w niektórych jurysdykcjach dany standard raportowania jest narzucony przepisami prawa. Należą do nich: The Global Reporting Initiative, standardy Rady Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju oraz The Task Force on Climate-related Financial Disclosures – mówi Andrzej Gałkowski, partner, lider doradztwa dla sektora bankowego w KPMG w Polsce.

Spektrum wyzwań i trudności

W wyniku braku standaryzacji danych oraz braku spójności w definicjach ESG, wiele organizacji z sektora usług finansowych staje przed szerokim spektrum wyzwań, m.in.:

  1. Niespójność i trudność porównywania danych ESG ujawnianych na zasadzie dobrowolności – wobec braku międzynarodowych i ustandaryzowanych obowiązków w zakresie ujawniania informacji ESG. Firmy często mają swobodę w podejmowaniu decyzji o tym, czy raportować informacje niefinansowe. W przypadku ujawniania informacji, dobrowolnie lub nie, mają one do wyboru wiele standardów. To utrudnia porównywanie ich z innymi organizacjami.
  2. Zagrożenie wynikające ze współzależności danych ESG. Podmioty zbierające i dostawcy danych polegają na ujawnionych przez siebie informacjach i interpretują te dane zgodnie z własnymi różnymi praktykami.
  3. Nieweryfikowalność i niespójność danych ESG gromadzonych przez dostawców – agregatorzy danych ESG spełniają użyteczną funkcję. Często jednak nie są w stanie niezależnie weryfikować danych, a ich silniki analityczne mają różną strukturę. W rezultacie wyniki są ze sobą sprzeczne. Ze względu na brak standaryzacji firmy otrzymują bardzo różne oceny ESG, a instytucje finansowe nie zawsze są w stanie ocenić dokładność tych ocen.
  4. Niekompletność danych ESG – zróżnicowana w zależności od jurysdykcji, klasy aktywów i wielkości firmy, jakość i liczba raportów ESG. Na wielu rynkach jest bardzo mało dostępnych danych ESG, z którymi mogą pracować instytucje finansowe. Brakuje ich m.in. w przypadku mniejszych przedsiębiorstw publicznych. Brakuje również szczegółowej informacji na temat wpływu czynników ESG na poziomie lokalnym.
  5. Nieaktualność danych ESG – praktycznie wszystkie dane ESG są retrospektywne. Często znacznie, biorąc pod uwagę wydłużone ramy czasowe sprawozdawczości korporacyjnej. Każda ocena wyników ESG korporacji ocenia organizację na podstawie tego, gdzie była w danym momencie. Nie tego, gdzie znajduje się obecnie.

Nowe umiejętności i zasoby

Zlikwidowanie luk w danych ESG będzie prawdopodobnie wymagało znacznych inwestycji w nowe umiejętności i zasoby. Konieczne będzie pozyskanie nowych źródeł danych, nowych narzędzi i metodologii umożliwiających dostęp do tych zasobów. Także technologii umożliwiających przetwarzanie informacji na dużą skalę.

Sprostanie wyzwaniom, jakie stawiają dane ESG będzie wymagało nakładu pracy. Wraz z tymi wyzwaniami pojawiają się również nowe szanse. M.in. w zakresie opracowywania nowych produktów i rozwiązań dla klientów. Takich, które nie tylko zapewniają wartość dodaną. Także takich, które umożliwiają utrzymanie przewagi konkurencyjnej i napędzanie zrównoważonego rozwoju.

Publikacja KPMG International pt. „Closing the disconnect in ESG data” bada wyzwania i możliwości związane z danymi ESG, przed którymi stoi branża usług finansowych.