21 lipca 2024

ESG DD: due diligence środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego firmy

ESG DD to skrót angielskiej nazwy Environmental, Social and Governance Due Diligence. Oznacza kompleksowe badanie kondycji przedsiębiorstwa w zakresie środowiskowym, społecznym, a także dotyczącym obszaru ładu korporacyjnego. Podobnie jak w przypadku due diligence wskaźników finansowych, także i tu kontrola obejmuje całe przedsiębiorstwo. Daje całościowy obraz potencjalnemu inwestorowi czy kontrahentowi.

ESG DD: due diligence środowiskowe, społeczne i korporacyjne

Choć określenie „due diligence” – czyli należyta staranność jest zdecydowanie kojarzone ze światem finansów, coraz częściej dotyczy zarówno innych aspektów działania przedsiębiorstw, jak i zdecydowanie większej grup samych sektorów. Aspekty ESG zidentyfikowane podczas transakcji mogą mieć bezpośredni wpływ na wycenę spółki.

– Przygotowując się do kupna lub sprzedaży spółki, wielu inwestorów instytucjonalnych sprawdza, czy nie występują ryzyka środowiskowe. Chodzi tu m.in. o zanieczyszczenie ziemi i wód podziemnych czy brak odpowiednich pozwoleń środowiskowych. Sprawdzane są również ewentualne naruszenia w obszarze społecznym, np. kwestie praw człowieka, zatrudnienie i warunki pracy, mechanizmy składania skarg itp. Także obszar ładu korporacyjnego. M.in. kodeksy postępowania, polityki firmy, struktura zarządzania i odpowiedzialności dot. zrównoważonego rozwoju – mówi Agnieszka Rogowiec z PwC Polska.

Analizę typu ESG DD można przeprowadzić na wszystkich etapach cyklu życia projektu. ESG DD projektów inwestycyjnych może uwzględniać następujące obszary:

  • Ocena ryzyk i zobowiązań, w tym potencjalnych implikacji finansowych i niefinansowych w obszarze ESG;
  • Ocena zgodności z obowiązującymi przepisami (wybrane przepisy unijne, środowiskowe itp.)
  • Identyfikacja rozbieżności między obowiązującymi w danej branży standardami i dobrymi praktykami, a faktycznym stanem danej spółki; 
  • Przygotowanie planu działania w obszarze ESG.

Wsparcie transakcji w obszarze ESG 

Na wycenę spółki ma wpływ szereg różnych czynników. Zarówno finansowych, jak i tych związanych z kwestiami środowiskowymi, społecznymi czy ładu korporacyjnego. Luki zidentyfikowane w procesie ESG DD wraz z odpowiednim planem działań i wyznaczonymi kamieniami milowymi, mogą stać się idealną bazą i punktem startowym do budowania wartości. Zarówno w procesie przygotowania do transakcji, jak i po jej zakończeniu. M.in. poprzez adresowanie zidentyfikowanych luk, mitygację ryzyk oraz przygotowanie kompleksowej strategii ESG.

– Planując transakcję i przygotowując się do niej trzeba odpowiednio zweryfikować politykę ESG firmy. Warto przyjrzeć się także czynnikom bezpośrednio wpływającym na ryzyko, które stanowią podstawę etycznych i rzetelnych decyzji inwestycyjnych, fuzji i przejęć. Dlatego, w zależności od potrzeb konkretnej firmy, w takim procesie należy uwzględniać wszystkie aspekty dotyczące obszaru środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego, czyli ESG DD, albo skupiać się na jednym z kluczowych obszarów, np. EDD – environmental due diligence lub ESDD – environmental and social due diligence. Zawsze trzeba brać pod uwagę specyfikę prowadzonego biznesu i potencjalne ryzyka z nim związane – dodaje Agnieszka Rogowiec.