29 maja 2024

ESRS dwa lata później – decyzja zapadła

Rada UE przyjęła dyrektywę odraczającą o dwa lata obowiązki sprawozdawcze dla określonych sektorów i przedsiębiorstw z państw spoza UE.

Rada ostatecznie zatwierdziła dyrektywę dotyczącą terminów przyjęcia standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla określonych sektorów i przedsiębiorstw z państw spoza UE. Nowym aktem zmieniono dyrektywę o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Wszystko po to, aby dać zainteresowanym więcej czasu na zastosowanie europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS). Jest to ostatni krok w procesie decyzyjnym.

Więcej czasu na sprawozdawczość

Dyrektywa odroczy przyjęcie ESRS dla przedsiębiorstw z UE oraz podobnych ogólnych standardów dla tych spoza UE do 30 czerwca 2026 r. Pozwoli to przedsiębiorstwom skoncentrować się na wdrożeniu pierwszego zestawu ESRS i ograniczy wymogi sprawozdawcze do niezbędnego minimum. Zapewni również więcej czasu na opracowanie standardów sektorowych i standardów dla przedsiębiorstw spoza UE.

Co dalej?

Rada zatwierdziła stanowisko Parlamentu Europejskiego, co oznacza, że akt ustawodawczy został przyjęty. Po podpisaniu przez przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji.

Sprawozdawczość obciążeniem dla MŚP

W swoim komunikacie pt. „Długoterminowa konkurencyjność UE: perspektywa na przyszłość po 2030 r.” Komisja wskazała sprawozdawczość, jako jedno z głównych obciążeń dla ogółu przedsiębiorstw, a w szczególności dla MŚP. W związku z tym zaproponowała zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych o 25 proc. bez uszczerbku dla podstawowych celów polityki.

Obecne prawo UE nakłada na spółki giełdowe obowiązek ujawniania informacji na temat zagrożeń i możliwości wynikających z kwestii społecznych i środowiskowych. 31 lipca 2023 r. Komisja przyjęła pierwsze standardy przekrojowe oraz standardy dotyczące wszystkich zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Przyjęta dyrektywa wprowadza dwuletnie odroczenie publikacji standardów sektorowych i standardów dla przedsiębiorstw spoza UE. Dzięki temu daje przedsiębiorstwom więcej czasu na zastosowanie pierwszego zestawu standardów i przygotowanie się na zastosowanie kolejnych. 

Dyrektywa jest częścią pierwszego pakietu, którego celem jest racjonalizacja wymogów sprawozdawczych. Jest spójna z pakietem pomocy dla MŚP.

•               Projekt Komisji

•               Ostateczny tekst przekazany Parlamentowi Europejskiemu