12 czerwca 2024

Generali aktualizuje swoją strategię ochrony klimatu

8,5 – 9,5 mld euro nowych ekologicznych i zrównoważonych inwestycji w latach 2021-2025. Zdefiniowanie kompleksowego planu działania dla całkowitego wyłączenia inwestycji i działalności ubezpieczeniowej w sektorze węgla energetycznego. A także stopniowa dekarbonizacja portfela inwestycji bezpośrednich w celu osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Strategia aktualizuje i rozszerza istniejący plan Grupy, zatwierdzony w lutym 2018 r. Jest zobowiązaniem do podjęcia istotnych działań związanych z działalnością inwestycyjną i ubezpieczeniową, podstawowymi obszarami działalności Grupy, angażując się w zapewnienie niskiego wpływu na klimat w przyszłości.

Grupa Generali ogłasza nowe cele swojej strategii klimatycznej, zgodnie z jej zaangażowaniem i przekonaniami w tym konkretnym obszarze oraz wykorzystując już osiągnięte wyniki. W szczególności 6 miliardów euro nowych ekologicznych i zrównoważonych inwestycji w ciągu ostatnich trzech lat, pozwoliło nam przekroczyć wstępnie ustalone cele przed terminem. Wierzymy, że sektor prywatny może odegrać kluczową rolę we wspieraniu finansowym „sprawiedliwej transformacji” na rzecz przyszłości z zerową emisją gazów cieplarnianych netto, pomagając instytucjom publicznym w podejmowaniu niezbędnych działań – powiedział Philippe Donnet dyrektor Generalny Grupy Generali.

Prawie 10 mld euro ekoinwestycji

Firma zapowiada 8,5 – 9,5 mld euro nowych ekologicznych i zrównoważonych inwestycji w latach 2021–2025. Jest to zgodne z wcześniejszym celem 4,5 mld euro w latach.2019–2021, który został osiągnięty z rocznym wyprzedzeniem i wyniósł 6 mld euro na koniec 2020 r. Ponadto możemy się spodziewać bardziej restrykcyjnych kryteriów wykluczenia dla sektora węglowego. Ubezpieczyciel, zapowiada stopniową, ale całkowitą rezygnację z inwestycji w tę działalność. Nowa strategia ma na celu wycofanie emitentów działających w sektorze węgla energetycznego. W krajach OECD będzie to miało miejsce do 2030. W pozostałych nastąpi to do 2040 r.

Dekarbonizacja portfela 

Efektem tego będzie stopniowa dekarbonizacja portfela inwestycji bezpośrednich w celu osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. Jest to zgodne z celem Porozumienia.Paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do.1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz ze zobowiązaniem podjętym w ramach Net-Zero Asset Owner Alliance. Jako cel pośredni do 2025 r. Generali zmniejszy emisję dwutlenku węgla dla portfela korporacyjnego.(obligacje korporacyjne, akcje notowane na giełdzie) o 25 proc. i dostosuje portfel nieruchomości do ścieżki 1,5°C.

Dodatkowo firma zapowiedziała zmniejszenie obecnej minimalnej ekspozycji na sektor węgla energetycznego, w celu osiągnięcia zerowej ekspozycji do.2030 r. w krajach OECD i do 2038 r. w pozostałych krajach świata. A także kontynuację zobowiązania do zaprzestania ubezpieczania działalności polegającej na wydobyciu ropy naftowej i gazu. Obejmuje to zobowiązanie do zaprzestania ubezpieczania ryzyk związanych z poszukiwaniem i produkcją paliw kopalnych z piasków bitumicznych, ze złóż łupkowych (ropa i gaz) lub wydobywanych w strefie arktycznej, zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Zerowy wpływ środowiskowy do 2023 r.

W strategii znajdziemy także informację, że firma ma ambicję, by nie mieć negatywnego wpływu na środowisko w 2040 r. Natomiast do 2025 r. zapowiedziano redukcję emisji gazów cieplarnianych związanych z biurami, centrami danych i flotą samochodów służbowych o co najmniej.25 proc. w stosunku do poziomu bazowego z 2019 r.. Zapowiedziano też zakup energii w 100 proc. ze źródeł odnawialnych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. A także dalsze zobowiązanie do inwestowania w efektywność energetyczną.