29 maja 2024
Echo Investment

Grupa Echo Investment publikuje raport ESG

Grupa Echo Investment, zaprezentowała raport zrównoważonego rozwoju, który podsumowuje jej działania i osiągnięcia w obszarze ESG w 2023 roku. Dokument po raz pierwszy przygotowano zgodnie z nowym standardem wprowadzonym przez unijną dyrektywę CSRD. Nowością jest też zaraportowanie po raz pierwszy śladu węglowego, który uwzględnia emisje pośrednie w wybranych kategoriach, powstałe w łańcuchu wartości Grupy.

Działania Echo Investment prowadzone są w oparciu o strategię ESG. Określa ona zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju w perspektywie do 2030 r. To data, która wyznacza kluczowy cel, jakim jest budowanie obiektów zeroemisyjnych.

Już po raz czwarty prezentujemy nasze działania w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Najnowszy raport ESG ukazuje postęp, jakiego dokonaliśmy przez ostatnie lata. Realizując ambitne projekty, które zmieniają oblicze polskich miast, czujemy się zobowiązani prezentować pełen obraz naszej działalności, zasobów i celów,, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy. Kluczową kwestią środowiskową jest dla nas redukcja emisji pochodzących z naszej działalności – zarówno emisji własnych, jak i tych związanych z łańcuchami dostaw  – dlatego w tym roku rozpoczynamy pracę nad strategią dekarbonizacji. Ze względu na spodziewany wpływ na łagodzenie zmian klimatu, najważniejszym działaniem będzie dla nas strategia dekarbonizacji dotycząca zakresu 3, która odnosi się przede wszystkim do budowanych przez nas inwestycji, stosowanych materiałów i technologii – komentuje Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych w Echo Investment.

Fundamentem raportowania Grupy Echo Investment, zgodnie z nowym standardem, jest tzw. analiza podwójnej istotności. To badanie wpływu firmy na otoczenie, jak też trendów społecznych i ekologicznych na jej kondycję finansową. Pozwala ona wdrażać zmiany w modelu biznesowym w sposób przemyślany, odpowiadający na realne wyzwania oraz oczekiwania otoczenia.

Analiza podwójnej istotności to podstawa do zrozumienia funkcjonowania danej firmy i jej relacji z otoczeniem i interesariuszami. Przez kilka tygodni pytaliśmy naszych pracowników, partnerów biznesowych, klientów, jak również organizacje non-profit, co jest dla nich ważne – podczas warsztatów, spotkań, sesji dialogowych i za pośrednictwem ankiet. Bazując na ich obserwacjach, doświadczeniu i wiedzy eksperckiej, mogliśmy ocenić pozytywny bądź negatywny wpływ naszych działań na otoczenie zewnętrzne, ich skalę, zakres, nieodwracalność. Następnie nasi wewnętrzni eksperci z zespołów finansowania i relacji inwestorskich ocenili, jak kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem wpływają lub mogą wpłynąć na sytuację finansową firmy. To złożony proces, który pozwolił stworzyć mapę tematów istotnych, nie tylko dla naszych interesariuszy, ale też z punktu widzenia prowadzenia naszego biznesu. Te najistotniejsze opisaliśmy w raporcie – mówi Anna Strożek, manager ds. komunikacji giełdowej i ESG w Echo Investment.

Konkretne efekty w ograniczaniu emisji

W 2023 r. Grupa ograniczyła o 35 proc. ślad węglowy z zakresu 1 i 2, tj. bezpośrednie emisje. Wynikają one ze spalania paliw kopalnych przez firmę lub powstają w skutek procesów technologicznych. Także emisje pośrednie ze zużywania energii dostarczonej z zewnątrz. Po raz pierwszy w raporcie znalazła się też informacja na temat śladu węglowego w zakresie 3. Uwzględnia ona emisje pośrednie Grupy powstałe w łańcuchu wartości, wynikające m.in. z podróży służbowych, dojazdów pracowników do pracy, zakupionych dóbr kapitałowych i materiałów czy produkcji odpadów. Raport zawiera m.in. dane na temat postępu w osiągnięciu celu, jakim jest korzystanie przez Grupę wyłącznie z energii odnawialnej.

Zagadnieniami społecznymi, na które zwracano szczególną uwagę w 2023 r., był rozwój kompetencji pracowników, ich bezpieczeństwa (zwłaszcza na budowach) oraz warunki pracy. O 4 proc. zmniejszyła się różnica płacowa pomiędzy kobietami a mężczyznami. Kolejne miesiące przyniosą prace nad rozwiązaniami, które będą wspierać transparentne ustalanie wynagrodzeń, w oparciu o kompetencje, doświadczenie, zakres odpowiedzialności i wykonaną pracę. 

W 2023 r. w Grupie Echo Investment zrealizowano też szereg działań ukierunkowanych na wzmacnianie ładu korporacyjnego i kultury organizacyjnej. Należały do nich np. szkolenia promujące etyczne zachowania w biznesie oraz promocję Kodeksu Postępowania wśród pracowników.