20 lipca 2024

Holandia: regulator chce rozszerzenia przepisów SFDR 

Holenderski regulator wzywa do ujawniania informacji o wpływie wszystkich produktów finansowych na zrównoważony rozwój.

Holenderski organ regulacyjny ds. rynków finansowych (Dutch Authority for the Financial Markets – AFM) ogłosił stanowisko dotyczące proponowanych reform unijnego rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR). Stanowisko regulatora dotyczy zaleceń usunięcia kategorii klasyfikacji art. 8 i 9 rozporządzenia w miejsce nowego systemu oznakowania zrównoważonych inwestycji. Także wymogu, aby instytucje finansowe ujawniały informacje związane ze zrównoważonym rozwojem w przypadku wszystkich swoich produktów.

Większa ranga regulacji

Według AFM, propozycje mają wesprzeć rangę regulacji SFDR oraz ułatwić przepływ kapitału w kierunku inwestycji o zrównoważonym wpływie. Obecnie Komisja Europejska dokonuje przeglądu zapisów SFDR.

Rozporządzenie SFDR to część unijnego planu działania na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu. Ma ono na celu ustanowienie zharmonizowanych zasad dla uczestników rynku finansowego, w tym inwestorów i doradców, dotyczących przejrzystości w zakresie uwzględniania ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem. Także uwzględniania niekorzystnego wpływu na zrównoważony rozwój w procesach oraz dostarczania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w odniesieniu do produktów finansowych.

Rozporządzenie obejmuje klasyfikację funduszy inwestycyjnych ukierunkowanych na zrównoważony rozwój, w tym fundusze „art. 8”, czyli takie które „promują cechy środowiskowe lub społeczne lub połączenie tych cech” oraz bardziej rygorystyczne fundusze „art. 9”, „których celem są zrównoważone inwestycje”.

Konsultacje trwają od września

We wrześniu 2023 r. Komisja rozpoczęła konsultacje których celem jest ocena wykorzystania i użyteczności SFRD. Jedna z kwestii dotyczy faktu, że chociaż SFDR zaprojektowano, jako system ujawniania informacji, jest często używany jako system etykietowania. Przy czym „art. 8” i „art. 9” są de facto używane jako etykiety inwestycyjne ESG.

W odpowiedzi na te obawy, w dokumencie AFM zaproponowano usunięcie klasyfikacji z art. 8 i 9. Jednocześnie zauważono, że praktyka rynkowa polegająca na stosowaniu kategoryzacji jako systemu etykietowania „wykazuje wyraźną tendencję dla przyjaznych dla konsumenta klasyfikacji produktów zrównoważonych”.

AFM zaleca wprowadzenie etykiet dla zrównoważonych produktów inwestycyjnych, z proponowanymi kategoriami. Proponuje także utworzenie kategorii:

 Produkty przejściowe – nie są jeszcze zrównoważone, ale planują się takimi stać; \

Zrównoważone produkty – niekoniecznie wywierają wymierny, aktywny wpływ poprzez inwestycje, ale zaspokajają potrzeby inwestorów, którzy chcą inwestować tylko w zrównoważone aktywa;

Zrównoważone produkty wpływu – mają na celu wywarcie bezpośredniego i wymiernego wpływu poprzez inwestycje i inwestują tylko w aktywa bazowe, które już kwalifikują się jako zrównoważone. 

AFM dodał, że produkty korzystające z jednego z powyższych oznaczeń zrównoważonego rozwoju musiałyby spełniać minimalne wymagania jakościowe. Każda kategoria wiązałaby się z określonym zestawem wymogów dotyczących ujawniania informacji.

AFM proponuje również, aby „wszystkie produkty finansowe zapewniały minimalny zestaw informacji na temat wpływu na zrównoważony rozwój”. Proponowane wskaźniki negatywnego wpływu dla wszystkich produktów finansowych obejmowały emisje gazów cieplarnianych, różnorodność biologiczną, prawa człowieka i prawa pracownicze.

Źródło: ESG Today