23 czerwca 2024

ID Logistics podsumowuje strategię CSR

ID Logistics podsumował realizację 10 celów strategii CSR, na świecie i w Polsce.

– ID Logistics, dwa lata po ogłoszeniu celów CSR, kontynuuje wdrażanie zaplanowanych działań, zgodnie ze zobowiązaniami. Coraz więcej naszych klientów dostrzega zrównoważony charakter dostarczanych przez nas rozwiązań logistycznych. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, nasza strategia CSR jest w pełni zintegrowana z naszym modelem biznesowym – mówi Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics.

Strategia CSR Grupy ID Logistics opiera się na 3 filarach: pracowniczym, środowiskowym i społecznym.

Awanse, integracja i mniej wypadków

Pracowniczy – promocja awansu społecznego, integracji i zmniejszenie liczby wypadków w miejscu pracy:

  • Zdrowie i bezpieczeństwo – cel to redukcja o 40 proc. wskaźników częstości i ciężkości wypadków w pracy do 2027 r. vs. 2018 r. W III kwartale 2023 r. odnotowano spadek wskaźników częstości i ciężkości wypadków, odpowiednio o 35 proc. i 47 proc.;
  • Wsparcie osób z niepełnosprawnością – celem jest zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością o 20 proc. do 2025 r. vs. 2020 r. W III kwartale wzrósł o 2,5 proc., co odzwierciedla różnorodność kulturową i zróżnicowanie zespołów; 
  • Promocje wewnętrzne – Grupa dąży do osiągnięcia wskaźnika awansów wewnętrznych dla kierowników magazynów na poziomie 70 proc. do 2030 r. Do III kwartału 2023 wyniósł 62 proc.
  • Ochrona środowiska – mniejsza energochłonność i recykling odpadów

ID Logistics wdraża projekty ukierunkowane na redukcję zużycia energii i produkcji odpadów oraz obniżenie o 40 proc. śladu węglowego do 2030 r., z wyłączeniem kompensacji.

–    Ślad węglowy – celem jest redukcja emisji w zakresie 1&2 o 40 proc. (CO2/paleta) do 2030 r. vs. 2018 r. W III kwartale emisje spadły o 21 proc., co pokazuje postęp w zmniejszaniu zapotrzebowania na energię.

–    Energochłonność – ID Logistics dąży do zmniejszenia energochłonności (Kwh/m2) magazynów o 20 proc. do 2030 r. vs. 2018 r. W III kwartale 2023 odnotowano spadek o 15 proc.

–    Odzysk odpadów – cel to 85 proc. odzysku odpadów do 2025 r. W III kwartale odzyskano 64 proc. odpadów;

–    Zobowiązania wobec klientów – do 2025 r. 75 proc. centrów dystrybucji ma realizować projekty środowiskowe przy współpracy z klientem. W III kwartale wskaźnik ten wyniósł 64 proc.

Zaangażowanie społeczne

Grupa zachęca do wdrażania lokalnych inicjatyw, w oparciu o wartości: przedsiębiorczość i wsparcie.

  • Współpraca z lokalnymi społecznościami – do 2025 r. we wszystkich krajach, gdzie działa Grupa, mają być realizowane projekty z lokalnymi społecznościami. W III kwartale 2023 realizowano je w 70 proc. krajów.
  • Odpowiedzialne zakupy – celem jest podpisanie do 2023 r. Karty Odpowiedzialnych Zakupów przez 80 proc. dostawców usług. Do III kwartału 23 podpisało ją 70 proc.
  • Etyka – do III kwartału 2023 przeszkolono 100 proc. dyrektorów i 89 proc. menedżerów.

Działania w Polsce

Strategia CSR, oparta na 3 filarach, jest realizowana przez Grupę ID Logistics także w Polsce.

– W ID Logistics Polska systematycznie realizujemy cele strategii CSR. W obecnym roku skupiliśmy się na efektywnym zarządzaniu zasobami, zwłaszcza energią i materiałami eksploatacyjnymi, wykorzystywanymi w procesach magazynowania i dystrybucji. Dzięki zrealizowanym projektom, takim jak modernizacja oświetlenia, instalacja czujników ruchu oraz automatyczna regulacja temperatury, udało nam się zredukować zużycie energii w magazynach aż o 30 proc. Inne inicjatywy, takie jak częściowe wykorzystanie energii odnawialnej, zastąpienie opakowań kartonowych opakowaniami zwrotnymi, czy też zastosowanie zużytych kartonów jako wypełniacza zabezpieczającego przesyłki, przyczyniły się do obniżenia śladu węglowego o 13 proc., w odniesieniu do każdej wysłanej palety – mówi Agata Głąbińska z ID Logistics Polska.