23 czerwca 2024

Millennium: Raport z działalności finansowej i ESG za rok 2021

Grupa Banku Millennium opublikowała raport online z działalności finansowej i ESG za rok 2021. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są od wielu lat integralną częścią strategii biznesowej Grupy. Obszar ESG został także ujęty w nowej strategii na lata 2022-2024. 

Bank powołał także Komitet Zrównoważonego Rozwoju oraz Biuro Zrównoważonego Rozwoju.

Raport ESG po raz szesnasty

Na czele Biura stanęła Magdalena Trzynadlowska. Ma ona kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu różnymi obszarami działania banku. Kierowała lub nadzorowała prace jednostek: audytu wewnętrznego, ryzyka operacyjnego, kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa, prawnej, a także compliance.

– Jako odpowiedzialny i przyjazny bank chcemy pozytywnie wpływać na nasze otoczenie społeczne, gospodarcze i na środowisko naturalne. Zapewniać pełną dostępność naszych usług. Dzięki wielu innowacyjnym rozwiązaniom ułatwiać codzienne życie klientów i aktywnie wspierać rozwój przedsiębiorstw – mówi Magdalena Trzynadlowska.

Raport ESG za 2021 rok, który jest szesnastym rocznym raportem niefinansowym Grupy, prezentuje zaangażowanie Banku i Grupy na rzecz zrównoważonego rozwoju. W obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego (z ang. ESG – Environmental, Social, Governance). 

Szczegóły raportu ESG

Przygotowanie Raportu ESG Banku Millennium i Grupy poprzedziło badanie oczekiwań interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Dotyczyło ono zakresu tematów przedstawionych w raporcie. Są to m.in.:

  • Polityka środowiskowa Grupy Banku Millennium i prowadzone przez Grupę działania proekologiczne. W tym na rzecz redukcji własnych emisji gazów cieplarnianych i ograniczania zużycia zasobów, rozwój przyjaznej środowisku infrastruktury czy realizowane edukacyjne akcje ekologiczne; 
  • Jakość i standardy obsługi klientów, zasady informowania o produktach i usługach. Także rozwój innowacyjnych produktów i usług wspierających ideę bankowości bez barier, rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa; 
  • Grupa Banku Millennium jako miejsce pracy, zasady zatrudnienia i rozwoju pracowników; 
  • Relacje z otoczeniem społecznym Grupy, komunikacja z interesariuszami, programy edukacji finansowej, zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych, wolontariat pracowniczy i mecenat kultury;
  • Stosowane zasady ładu korporacyjnego. M.in. w zakresie zarządzania ryzykiem, standardów etycznych i praw człowieka, relacji z otoczeniem rynkowym i polityki podatkowej. Także w zakresie bezpieczeństwa korporacyjnego, w tym m.in. bezpieczeństwa informacji i transakcji, ochrony danych osobowych czy systemu kontroli wewnętrznej.

Raport w wersji online dostępny jest pod adresem: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2021/pl