30 maja 2024

Na zwrot z inwestycji w ESG trzeba czekać 3 do 5 lat

76 proc. prezesów z Polski deklaruje, że w pełni wdrożyło praktyki społeczne, środowiskowe i ładu korporacyjnego (ESG) w swojej działalności. Koncentrują się teraz na tworzeniu wartości. Jednocześnie większość z nich uważa, że na zwrot z inwestycji w ESG trzeba poczekać od 3 do 5 lat – wynika z badania KPMG. 

Prezesi biorący udział w badaniu przyznają, że muszą zintensyfikować swoje działania w celu przejścia na neutralność węglową. Za największe przeszkody w osiągnięciu zeroemisyjności uważają brak odpowiednich rozwiązań technologicznych. Zwracają również uwagę, że w ciągu najbliższych trzech lat będzie można zaobserwować rosnący poziom kontroli wyników organizacji w zakresie różnorodności.

Faktyczne minimalizowanie wpływu działalności człowieka na środowisko wymaga konkretnych zmian i to w szybkim tempie. Z raportu „KPMG CEO Outlook” wynika pilna potrzeba działań w obszarach ESG. Mają one ogromne znaczenie zarówno dla danej organizacji, jak i dla całego społeczeństwa. Blisko 80 proc. respondentów z Polski deklaruje, że w pełni wdrożyło praktyki społeczne, środowiskowe i ładu korporacyjnego (ESG) w swojej działalności, koncentrując się na tworzeniu wartości. Większość z nich – 76 proc., uważa, że na zwrot z inwestycji muszą poczekać od 3 do 5 lat.

Niewystarczające postępy w zakresie ESG

W badaniu połowa prezesów przyznała, że ich obecne postępy w zakresie ESG nie są wystarczające, aby być w pełni przygotowanym na potencjalną kontrolę ze strony interesariuszy lub udziałowców. Jest to pesymistyczna statystyka. Zważywszy na fakt, że już niedługo cała grupa spółek może zostać pociągnięta do poważnych konsekwencji w wyniku nowych regulacji związanych z atestacją raportów niefinansowych. Wśród głównych, negatywnych skutków wynikających z niespełniania oczekiwań interesariuszy w odniesieniu do deklaracji w obszarze ESG respondenci z Polski wskazują na wyższe koszty i trudności w pozyskiwaniu finansowania. Na kolejnych miejscach, najczęściej wskazywanych konsekwencji, są obawy o przedłużenie obecnej kadencji zarządu. A także trudności z utrzymaniem odpowiedniego poziomu zaangażowania u obecnych pracowników i z rekrutacją kandydatów.

Przyszłość wymaga od firm zaangażowania się w cele ESG na głębokim, autentycznym poziomie. To nie tylko wymaganie ze strony społeczeństwa i regulacji, ale przede wszystkim szansa na tworzenie rzeczywistej, trwałej wartości dla firm i ich interesariuszy. Kluczowym jest teraz przekształcenie obecnego status quo w działania i wykorzystanie ich jako bodźca do budowy zrównoważonych strategii biznesowych – mówi Justyna Wysocka-Golec, KPMG w Polsce.

8 na 10 osób zarządzających największymi spółkami w Polsce uważa, że w ciągu najbliższych 3 lat wzrośnie kontrola wyników organizacji w zakresie różnorodności. Większość ankietowanych prezesów z Polski przyznaje, że uzyskanie różnorodności w miejscu pracy wymaga wprowadzenia zmian w przywództwie na wyższym szczeblu. Potwierdza także, że osiągnięcie równości płci w zarządzie pomoże im zrealizować ambicje dotyczące wzrostu. 68 proc. prezesów z Polski potwierdza inwestowanie w szereg programów zgodnych z podstawowymi wartościami wyznawanymi na całym świecie. 

Zwrot z inwestycji w ESG: braki w technologii przeszkodą w osiągnięciu zeroemisyjności

Prezesi zdają sobie sprawę, że muszą zintensyfikować swoje działania w celu przejścia na neutralność węglową. Za największe przeszkody w osiągnięciu zeroemisyjności uważają brak odpowiednich rozwiązań technologicznych (60 proc. wskazań). W porównaniu z poprzednią edycją badania odsetek ten jest ponad dwukrotnie większy. Widoczna jest zmiana w postrzeganiu poziomu wiedzy i umiejętności personelu. Szczególnie w zakresie wdrażania odpowiednich rozwiązań związanych z realizacją wyznaczonych celów klimatycznych.

W poprzedniej edycji badania na taką przeszkodę wskazało najwięcej respondentów z Polski. W tym roku jest to jedna z trzech najrzadziej wybieranych odpowiedzi. Jednocześnie respondenci podkreślają pozytywny wpływ strategii ESG na różne obszary funkcjonowania firmy. Według polskich ankietowanych najistotniejszą rolę ESG odgrywa i będzie odgrywać w kontekście pracowniczym. 32 proc. ankietowanych zadeklarowało pozytywny wpływ strategii ESG na przyciąganie do pracy przedstawicieli nowego pokolenia. 28 proc.wskazało na wzmacnianie zaangażowania pracowników i zwiększania propozycji wartości dla pracowników (EVP).