30 maja 2024

Najnowszy raport FOB już dostępny

Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) opublikowało raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Zaprezentowano w nim 1046 praktyk realizowanych przez 266 firm. Raport stanowi przegląd dobrych praktyk rynkowych z obszaru zrównoważonego rozwoju. 

Raport ukazuje się od 2002 r. Główną jego część stanowi podsumowanie działań z zakresu ESG i zrównoważonego rozwoju, realizowanych przez firmy w roku poprzedzającym. Stałym elementem publikacji jest także przegląd najważniejszych wydarzeń i publikacji.

Tylko 5 zgłaszanych praktyk

W najnowszej edycji do 5 ograniczono liczbę praktyk, które może zgłosić dana firma. Nowością jest także możliwość przypisania danej dobrej praktyki do poszczególnych European Sustainability Reporting Standards (ESRS) – standardów raportowania wprowadzonych zgodnie z Corporate Sustainability Reporting Directive.

Dobre praktyki zostały podzielone na 7 obszarów, zgodnie z normą ISO 26000. W zestawieniu znajduje się 1046 dobrych praktyk realizowanych przez 266 firm. W zdecydowanej większości (75 proc.) podmioty je zgłaszające to duże przedsiębiorstwa. 16 proc. stanowią firmy średnie, a firmy małe i mikro to odpowiednio 7 proc. i 2 proc.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, także i w tym roku najwięcej działań zaprezentowanych w publikacji dotyczy zaangażowania społecznego (418 dobrych praktyk), praktyk z zakresu pracy (249 dobrych praktyk) i środowiska (210 dobrych praktyk). Do mniej licznych należą obszary dotyczące praw człowieka (54 dobre praktyki), zagadnień konsumenckich (46 dobrych praktyk), uczciwych praktyk operacyjnych (37 dobrych praktyk) i ładu organizacyjnego (32 dobre praktyki).

Przypisanie do ESRS

Nowością w 22. raportu była możliwość przypisania praktyki do poszczególnych ESRS. Najliczniejszą grupę stanowią działania związane z ESRS S1 – Właśni pracownicy (207 dobrych praktyk). Następnie ESRS S3 – Społeczności dotknięte (163 dobre praktyki) oraz ESRS E1 – Zmiana klimatu (84 dobre praktyki).

73 proc. firm uczestniczących w przeglądzie deklaruje, iż podlega obowiązkowi raportowania zgodnie z CSRD. Jako największe wyzwania związane z implementacją tej regulacji wskazały m.in. zbieranie danych w łańcuchu dostaw (115 wskazań) i definiowanie procesu podwójnej istotności (64 wskazań).

Praktyki zgłoszone do raportu są opisane także pod kątem kontrybucji do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Najczęściej są to działania dotyczące:

  • Celu 3 Dobre zdrowie i jakość życia (221 dobrych praktyk), 
  • Celu 12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (218 dobrych praktyk),
  • Celu 4 Dobra jakość edukacji (214 dobrych praktyk). 

Najrzadziej wskazywanymi są: 

  • Cel 2 Zero głodu (13 dobrych praktyk), 
  • Cel 16 Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje (12 dobrych praktyk),
  • Cel 14 Życie pod wodą (3 dobre praktyki).

– Ostatni rok przyniósł dużą dynamikę w obszarze odpowiedzialnego biznesu, zwłaszcza w odniesieniu do napływu nowych regulacji. Jednym z kamieni milowych było przyjęcie przez Komisję Europejską zestawu ESRS. Opublikowano także kolejne akty delegowane do tzw. Taksonomii UE. Ubiegły rok upłynął również pod znakiem intensywnych prac nad CSDDD. Firmy w Polsce, nie tylko ze względu na falę nowych regulacji, dostrzegają konieczność strategicznego podejścia do zrównoważonego rozwoju oraz korzyści wynikające ze zrównoważonej transformacji. To kierunek, w którym podążaliśmy – jako środowisko skupione wokół FOB – od wielu lat. Obecne trendy są zarówno szansą, jak i wyzwaniem. Aby im sprostać, potrzebujemy zaangażowania i wielostronnej współpracy, do której niezmiennie zapraszamy – podkreśla w słowie wstępnym do raportu Maria Krawczyńska-Kaczmarek, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.