20 lipca 2024
Nierówność płci w IT

Nierówność płci w IT wstrzymuje rozwój technologii

Mimo że połowę siły roboczej stanową kobiety, w branży technologicznej w Stanach Zjednoczonych zajmują one jedynie około jedną czwartą stanowisk. Kwestii tej przyjrzała się międzynarodowa firma doradcza Kearney, która w opracowanym przez siebie raporcie pokazuje, jak głęboki jest problem nierówności płci w sektorze IT oraz w jaki sposób temu przeciwdziałać. Według ekspertów, takie dysproporcje blokują wykorzystanie pełnego potencjału technologii. Co więcej, jeśli perspektywy kobiet nie zostaną uwzględnione, luka w technologii będzie się pogłębiać, ograniczając możliwości korzystania z nowoczesnych rozwiązań.

Kobiety są grupą niedoreprezentowaną w ekosystemie technologicznym. W Wielkiej Brytanii na stanowiskach dyrektorów technicznych znajduje się jedynie 22 proc. osób płci żeńskiej. W przyszłości sytuacja może nie być lepsza, zważywszy na to, że na kierunkach ścisłych (STEM) kobiety lub osoby niebinarne stanowią mniej niż jedną trzecią studentów. Sprawia to, że opracowywane produkty, od smartfonów po narzędzia śledzące nasze zdrowie, projektują w większości mężczyźni z uwzględnieniem ich perspektywy i potrzeb. W związku z tym narzędzia, które wyznaczają tempo zmian w społeczeństwach, takie jak sztuczna inteligencja, w rzeczywistości poszerzają już istniejące luki pod względem tego, kto projektuje, rozwija i wykorzystuje dostępne nam rozwiązania. Rozwój technologii z większym uwzględnieniem perspektywy kobiet mógłby natomiast wiązać się ze znacznymi korzyściami. W 2021 r. organizacja Alliance for Affordable Internet oszacowała, że zniwelowanie cyfrowej luki płciowej stanowiłoby dla decydentów szansę na zysk w wysokości 524 miliardów dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat.

Kearney wraz z UN Women UK, sprawdził aktualny stan dysproporcji płci w branży technologicznej, dokonując przeglądu literatury i przeprowadzając wywiady z wybranymi ekspertami z branży. Ich efektem jest raport „Gap to gateway: diversity in tech as the key to the future”. Firma zaprezentowała również możliwości rozwiązania problemu, wykorzystując wiedzę, doświadczenie i pomysły ponad 60 przedstawicieli organizacji. Z jej raportu wynika, że aby zmienić obecny stan, konieczne są działania w trzech głównych obszarach, takich jak: wprowadzenie kobiet do technologii, wspieranie ich w miejscu pracy oraz udostępnienie technologii kobietom.

– W Polsce sytuacja przedstawia się niestety podobnie. Odsetek kobiet pracujących w branży IT to mniej niż jedna piąta, nierówności na poziomie wynagrodzenia czy dostępu do informacji o wynagrodzeniu innych na tych samych stanowiskach wciąż są widoczne. Niewiele więcej niż jedna czwarta (27 proc.) studentów tzw. kierunków STEM to kobiety. Edukacja już na etapie wczesnoszkolnym odgrywa tu kluczową rolę – prawie 15 proc. dziewczynek w wieku 10-14 lat deklaruje zainteresowanie obszarem IT / nowych technologii, w porównaniu do ok. 35 proc. chłopców w tym wieku. System edukacji w Polsce wciąż powiela utarte schematy o zainteresowaniach w podziale na płeć i nie dostarcza dziewczynkom narzędzi, a przede wszystkim ekspozycji na odpowiednie wzorce, czyli dorosłe kobiety, które osiągnęły sukces w tej dziedzinie – mówi Karolina Leśkiewicz, dyrektor warszawskiego oddziału Kearney.

Nierówność płci w IT: jak wprowadzić kobiecą perspektywę do IT?

Zmiana sytuacji w branży technologicznej wymaga zastosowania ukierunkowanych, wspólnych rozwiązań. Według raportu Kearney pierwszym krokiem powinno być wprowadzenie kobiet do branży IT poprzez wzmocnienie ich edukacji w tym zakresie, zwłaszcza na wczesnym etapie. Istotne jest również zwiększenie liczby szkoleń i zasobów dla nauczycieli oraz utworzenie mechanizmów wsparcia nauki. Kolejnym krokiem powinna być zmiana w miejscach pracy m.in. poprzez utworzenie strategii rekrutacyjnych, w których uwzględnione są inkluzywne ścieżki dla kobiet.

Firmy powinny także upewnić się, że kobiety mają równy dostęp do stanowisk kierowniczych i procesów decyzyjnych w organizacjach i w rolach związanych z kontaktami publicznymi oraz zachowana jest równość płac. W Wielkiej Brytanii luka płacowa między kobietami a mężczyznami w sektorze technologicznym wynosi obecnie 16 procent, podczas gdy średnio w kraju to 11,6 procent. Istotna jest również poprawa dostępu do finansowania i kapitału podwyższonego ryzyka w celu umożliwienia przedsiębiorczyniom rozwoju biznesu. W latach 2012–2022 w Wielkiej Brytanii tylko 0,3 procent całkowitego kapitału zainwestowanego w AI przez VC zebrały zespoły złożone wyłącznie z kobiet.

Wprowadzenie kobiet do branży IT powinno wiązać się z realnym wpływem płci żeńskiej na rozwój technologii, a więc przeobrażeniem produktów od początku do końca, uwzględniając płeć i inne różnice. Dzięki temu, zmiana spowoduje, że więcej grup społecznych będzie mogło skorzystać z nowoczesnych rozwiązań, a cały sektor technologii będzie bardziej otwarty dla kobiet. Wdrożenie perspektywy płci żeńskiej może też być szansą dla społeczności dopiero poznających potencjał technologii i zachęcać osoby oraz grupy odłączone od świata cyfrowego do korzystania z możliwości, jakie oferuje technologia – mówi Karolina Leśkiewicz, dyrektor warszawskiego oddziału Kearney.

Kobiety w obszarze technologii nadal są niedocenioną grupą, a zmiana tego stanu jest niezbędna, aby umożliwić szerszy dostęp do nowoczesnych rozwiązań. Może się to wiązać z szeregiem benefitów dla firm oraz całego społeczeństwa, jednak aby to osiągnąć konieczne jest dostosowanie całej ścieżki rozwoju oraz miejsc pracy do potrzeb płci żeńskiej.