30 maja 2024

ORLEN2030 – poznaliśmy ekostrategię naftowego giganta

Energetyka odnawialna i nowoczesna petrochemia wytyczą drogę transformacji Grupy ORLEN do 2030 roku. Na rozwój nowych obszarów wpływ będzie mieć maksymalizacja zysków i przebudowa dotychczasowej działalności, uwzględniająca nowe technologie, trendy środowiskowe i konsumenckie. Realizacja strategii ORLEN2030 doprowadzi do dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów Koncernu, wpisując się w długofalowy cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. Strategia zakłada również powrót do wzrostowej ścieżki dywidendy, która od przyszłego roku wyniesie minimum 3,5 zł na akcję.

Zeroemisyjność netto wpisana w strategię

W strategię ORLEN2030 wpisano zobowiązanie osiągnięcia długofalowego celu Grupy, czyli całkowitej neutralności emisyjnej w 2050 roku. Do 2030 roku Koncern zredukuje emisje CO2 o 20 proc. z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% w obszarze energetyki. Efektem finansowym strategii ORLEN2030 będzie dwuipółkrotny wzrost wyniku EBITDA, do poziomu ok. 26 mld zł w 2030 roku. Segmenty energetyki, petrochemii oraz rafinerii będą generowały po ok. 7 mld zł zysku EBITDA, segment detaliczny ok. 5 mld zł, natomiast segment wydobycia ok. 1 mld zł.

Energetyka głównym obszarem rozwoju

Energetyka, oparta głównie o odnawialne źródła energii i wspierana mocami gazowymi, to kluczowy obszar rozwoju Grupy ORLEN w najbliższej dekadzie. Do 2030 roku Koncern zamierza osiągnąć poziom 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych. 1,7 GW zapewnią morskie farmy wiatrowe, natomiast 0,8 GW źródła lądowe – elektrownie wiatrowe i fotowoltaika. Grupa ORLEN zwiększy również z 1,1 GW do 2,0 GW moc zainstalowaną w nowoczesnych elektrowniach gazowych. W perspektywie 2030 roku do 20% gazu wykorzystywanego przez Grupę ORLEN będzie pochodziło z własnych, zasobów Koncernu. Uzupełnieniem mocy wytwórczych stanie się rozbudowana, nowoczesna sieć dystrybucyjna Grupy. Sieć umożliwi dostęp do szerokiego grona klientów indywidualnych i generująca stabilne zyski. Koncern będzie wdrażał również pilotażowe magazyny energii, umożliwiające optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Inwestycje w moce petrochemiczne w produktach specjalistycznych i recyklingu

W perspektywie 2030 roku segment petrochemiczny będzie generował około połowę zysków Grupy ORLEN pochodzących z przerobu ropy naftowej. Umocnienie pozycji wiodącego producenta petrochemii w Europie Środkowej będzie możliwe dzięki rozwojowi portfolio produktowego oraz wejściu w nowe obszary biznesowe. Koncern rozbuduje moce w olefinach i pozostałych produktach bazowych. Wzmocni także pozycję w perspektywicznym obszarze polimerów, wydłużając łańcuch wartości i wchodząc w obszar compoundingu i koncentratów. Udział specjalistycznych, wysokomarżowych produktów, takich jak fenol i pochodne aromatów, zwiększy się w portfelu Grupy. Wzrost nastąpi z obecnych 16% do około 25%. Nową gałęzią segmentu petrochemicznego będzie recykling oraz biomateriały. Do 2030 roku Grupa ORLEN osiągnie moce w recyklingu – przede wszystkim plastików – na poziomie do 0,4 mln ton. Będzie również wdrażać zaawansowane technologie gospodarki obiegu zamkniętego.

Utrzymanie pozycji regionalnego lidera w segmencie rafineryjnym

Do 2030 roku rafineria pozostanie ważnym segmentem działalności Grupy ORLEN. Fundamentem jego transformacji będzie zwiększenie efektywności energetycznej, pogłębienie przerobu ropy, integracja z Grupą LOTOS. Istotnym elementem będzie również zwiększenie produkcji biopaliw i paliw wodorowych. W perspektywie najbliższej dekady, Koncern stanie się jednym z wiodących producentów biopaliw w regionie. W tym zaawansowanych biopaliw drugiej generacji, z mocami produkcyjnymi na poziomie 2 mln ton rocznie. Strategia ORLEN2030 zakłada kontynuowanie prac nad hubami wodorowymi we Włocławku i Płocku. Dodatkowo, planowana jest realizacja działań pod kątem produkcji zielonego wodoru.

Wzmocnienie sieci sprzedaży detalicznej oraz rozbudowa segmentu pozapaliwowego

Strategia ORLEN2030 zakłada dynamiczny rozwój segmentu detalicznego, oparty o rozbudowę sieci sprzedaży i znaczące poszerzenie oferty. Do 2030 roku w Europie Środkowej pod polską marką ORLEN będzie działać co najmniej 3,5 tysiąca stacji. Rozwój sieci Grupy ORLEN będzie mieć miejsce przede wszystkim za granicą. Udział stacji zagranicznych w całej sieci wzrośnie z 37% do 45%. Koncern będzie zwiększać dostępność paliw alternatywnych. Między innymi poprzez budowę minimum 1000 szybkich ładowarek elektrycznych oraz rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG. Grupa ORLEN będzie konsekwentnie pozyskiwać nowe grupy klientów, dzięki szerokiej, zintegrowanej ofercie pozapaliwowej. Na bazie sieci Ruch, Koncern rozwinie formaty sklepowo-gastronomiczne poza stacjami paliw, rozbuduje własną sieć punktów odbioru paczek i ofertę e-commerce. Integracja z Grupą Energa pozwoli na budowę centrów kompleksowej obsługi klientów detalicznych i biznesowych. Realizacja działań zapisanych w strategii ORLEN2030 pozwoli na zwiększenie masy marży pozapaliwowej o 50% w stosunku do 2019 roku.

Rozwój Grupy ORLEN przy utrzymaniu stabilnych fundamentów finansowych

Strategia ORLEN2030 to również stabilne fundamenty finansowe prowadzonej działalności. Rentowne inwestycje, zrównoważone źródła finansowania i stabilny bilans – to baza to budowania wartości Grupy ORLEN. Koncern planuje utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,5x, dostosowując plany inwestycyjne do bieżących możliwości finansowania. Źródła finansowania będą zbilansowane dzięki uzupełnieniu bieżących przepływów finansowych dodatkową pojemnością dłużną. Grupa ORLEN będzie wykorzystywać również alternatywne źródła finansowania. Takie jak project finance, finansowanie unijne związane z innowacjami i transformacją energetyczną oraz współfinansowanie wybranych projektów przez partnerów zewnętrznych. Inwestycje bezpośrednio wpisujące się w cel neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone euroobligacje.