13 kwietnia 2024

Photon Energy Group: raport zrównoważonego rozwoju

Photon Energy opublikował wyniki finansowe za 2021 rok oraz raport zrównoważonego rozwoju. 

W 2021 r. elektrownie fotowoltaiczne należące do firmy wygenerowały 103,3 GWh zielonej energii wobec 70,0 GWh w 2020 r. Pipeline projektów PV na Węgrzech, w Polsce i Rumunii zwiększył się ponad dwukrotnie, do 490 MWp.

Spółka opublikowała pierwszy raport dotyczący zielonego finansowania. Umożliwia inwestorom, obligatariuszom i innym zainteresowanym stronom monitorowanie rozwoju aktywów i projektów finansowanych z zielonych euroobligacji wyemitowanych w 2021 r. 

Spółka zainicjowała również śledzenie śladu węglowego w zakresie emisji 1 (emisje bezpośrednie) oraz 2 (pośrednie energetyczne emisje). Uruchomiono ponadto pilotażowe projekty bioróżnorodności w Australii i w Czechach. Wdrożone także zostały dodatkowe środki w celu złagodzenia ryzyka związanego z łańcuchem dostaw. Firma przeprowadziła również audyt praktyk gospodarowania odpadami w swoich biurach oraz wprowadziła politykę ochrony sygnalistów zgłaszających ewentualne nieprawidłowości.