24 kwietnia 2024
raport ESG enea

ENEA: raport ESG

Grupa Enea podsumowała działania i ich rezultaty w trzech kluczowych obszarach swojej odpowiedzialności: środowiskowej, społecznej oraz ładu korporacyjnego. Raport ESG potwierdza rzetelne i kompleksowe podejście Grupy do ochrony klimatu i zrównoważonej transformacji.

W publikacji przedstawiono podejście Grupy Enea do zarządzania poszczególnymi obszarami. Pokazano obowiązujące wewnętrzne polityki i procedury oraz dane liczbowe obrazujące efektywność podejmowanych działań. Raport stanowi także przegląd realizowanych w 2021 r. inicjatyw, m.in. inwestycji proekologicznych, programów badawczo-rozwojowych i projektów zaangażowania społecznego. Szczególnie dużo miejsca poświęcono w nim najważniejszemu dla Grupy wydarzeniu ubiegłego roku – aktualizacji Strategii Rozwoju.

Strategia Rozwoju Grupy Enea do 2030 r. z perspektywą 2040 r. nie tylko potwierdza zobowiązania firmy wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego, również znacząco je poszerza.

– Zadaniem, które sobie wyznaczyliśmy jest „Zielona zmiana Enei”, rozumiana jako zrównoważona transformacja Grupy. Umożliwi to Enei wzrost wartości, a do 2050 r. także osiągnięcie neutralności klimatycznej. W tym celu będziemy sukcesywnie zwiększać moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach energii. Planujemy także wydzielenie ze struktur Grupy i przekazanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Strategia zakłada także rozwój nowych linii biznesowych. Wśród nich kluczowe będą magazyny energii, niezbędne dla zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski – wyjaśnia Paweł Majewski, prezes Enei.

Interesariusze znajdą w publikacji sprawozdanie z osiągniętych już celów i rezultatów dotychczasowych działań. Raport zawiera też informacje o planowanych przedsięwzięciach strategicznych. Ponadto o przyjętych celach krótko-, średnio- i długoterminowych. W raporcie przedstawione zostały m.in. wieloletnie harmonogramy: redukcji emisji CO2 oraz zmian w strukturze wytwarzania energii. Znacząco poszerzono sekcję poświęconą zarządzaniu ryzykami związanymi ze zmianami klimatu, zaprezentowano analizy szans klimatycznych. Enea rozpoczęła również raportowanie danych o pośrednich energetycznych emisjach gazów cieplarnianych (tzw. Zakres 2).

Z raportem ESG Grupy Enea można się zapoznać pod tutaj.