30 maja 2024

PwC: Inwestorzy nie ufają korporacyjnym raportom ESG

94 proc. inwestorów twierdzi, że raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju zawierają nieuzasadnione twierdzenia. Ich zdaniem są pełne niekompletnych informacji i greenwashingu. 

Inwestorzy nie ufają raportom i są coraz bardziej zaniepokojeni korporacyjnym greenwashingiem. W ich opinii raporty dotyczące działań w zakresie zrównoważonego rozwoju zawierają nieuzasadnione twierdzenia – wynika z ankiety przeprowadzonej przez PwC. Badanie pokazało również, że inwestorzy potrzebują więcej informacji na temat kosztów zobowiązań ESG spółek oraz wpływu ich klientów portfelowych na środowisko i społeczeństwo.

Obawy inwestorów o greenwashing

Przedsiębiorcy podkreślają znaczenie ESG i zrównoważonego rozwoju. 70 proc. zgodziło się, że ESG powinno być bezpośrednio uwzględnione w strategiach korporacyjnych. Zdaniem 75 proc. zarządzanie przez firmy ryzykiem i szansami związanymi ze zrównoważonym rozwojem jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji. W raporcie zauważono jednak, że poziomy te były niższe niż w poprzednim badaniu z 2021 r. Stało się tak, pomimo że mniej inwestorów nie zgodziło się z tymi stwierdzeniami, a więcej było „neutralnych” w tych kwestiach.

69 proc. inwestorów stwierdziło, że zwiększyłoby swoje inwestycje w spółki, które z powodzeniem zarządzają kwestiami zrównoważonego rozwoju. 67 proc. doinwestowałoby tych, którzy zmieniają swoje postępowanie biznesowe, aby mieć korzystny wpływ na społeczeństwo lub środowisko.

Badanie pokazało rosnące obawy inwestorów dotyczące ryzyka związanego greenwashingiem. Aż 94 proc. respondentów stwierdziło, że raporty korporacyjne dotyczące wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju zawierają nieuzasadnione twierdzenia. W 2021 r. uważało tak 87 proc. badanych. Dodatkowo 79 proc. jest zdania, że nieuzasadnione twierdzenia dotyczące zrównoważonego rozwoju są obecne w umiarkowanym lub większym stopniu.

Działanie w zgodzie z przepisami i regulacjami uspokaja inwestorów

W raporcie wskazano, że wielu inwestorów poszukuje nowych regulacji i systemów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Chcą w ten sposób rozwiać swoje obawy związane z greenwashingiem. Dla 57 proc. uspokajaącym argumentem jest, gdy firmy działają zgodnie z przepisami i standardami, w tym CSRD, zasadą SEC dotyczącą ujawniania informacji o klimacie lub standardami ISSB. Z kolei dla 85 proc. spokój dałoby im zaufanie do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Widzimy postepy w kierunku bardziej spójnej sprawozdawczości ze strony firm w zakresie zmian klimatycznych. Jednak wciąż istnieje potrzeba poprawy – powiedziała Nadja Picard z PwC Germany.

W ankiecie zbadano również obszary, w których inwestorzy poszukują informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. 76 proc. stwierdziło, że ważne jest, aby firmy informowały o kosztach wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Z kolei 74 proc. oczekuje raportów na temat planu działania w celu wypełnienia tych zobowiązań.

Wpływ spółek na środowisko (E) oraz społeczeństwo (S) pod lupą

Inwestorzy stali się również bardziej zainteresowani informacjami na temat wpływu spółek na środowisko i społeczeństwo. 75 proc. z nich oczekuje raportowania w tych kwestiach, co stanowi wzrost z 60 proc. w ubiegłym roku.

W raporcie stwierdzono również, że inwestorzy aktywnie realizują swoje programy zrównoważonego inwestowania, przy czym ponad połowa z nich stwierdziła, że skorzystała z różnych zachęt. Chodzi tu np. o uwzględnienie postępów w realizacji celów ESG w wynagrodzeniach kadry kierowniczej.

Przechodzimy od okresu podnoszenia świadomości wokół znaczenia zmian klimatycznych i technologicznych do momentu, w którym inwestorzy coraz częściej zadają konkretne i trudne pytania. Interesuje ich w jaki sposób firmy odnoszą się do tych kwestii w swojej strategii, jak oceniają ryzyko i możliwości oraz co jest dla nich naprawdę istotne. W tym kontekście sprawozdawczość korporacyjna musi nadal ewoluować, aby dostarczać wiarygodnych, spójnych i porównywalnych informacji, na których mogą polegać. Zarówno sami inwestorzy, jak i inni interesariusze – powiedział James Chalmers z PwC UK.

Na potrzeby raportu Global Investor Survey 2023, PwC przeprowadziło ankietę wśród 345 inwestorów i analityków w 30 krajach. 65 proc. respondentów reprezentuje organizacji o łącznej wartości aktywów (AUM – assets under management) przekraczającej 1 mld USD.

Źródło: ESGToday