23 czerwca 2024

Rada UE zatwierdziła regulację o zerowej emisji netto w przemyśle

Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie w sprawie ustanowienia ram środków wzmacniających europejski ekosystem produkcyjny oparty na technologii zerowej netto. To przepisy znane jako „rozporządzenie o zerowej emisji netto”.

Rozporządzenie ma na celu pobudzenie przemysłowego wdrażania technologii o zerowej emisji netto. To działania potrzebne do osiągnięcia celów klimatycznych UE, poprzez wykorzystanie siły jednolitego rynku do wzmocnienia pozycji Europy jako lidera w dziedzinie zielonych technologii przemysłowych – podano w komunikacie.

Celem regulacji jest przygotowanie warunków do inwestycji w zielone technologie poprzez:

  • uproszczenie procesu wydawania zezwoleń dla projektów strategicznych;
  • ułatwianie dostępu do rynku strategicznych produktów technologicznych (w szczególności w zakresie zamówień publicznych lub aukcji energii odnawialnej);
  • podnoszenie umiejętności europejskiej siły roboczej w tych sektorach (tj. dzięki akademiom branżowym o zerowym zużyciu netto i obszarom lub „dolinom” przemysłowym o dużej koncentracji);
  • utworzenie platformy koordynującej działania UE w tym obszarze.

Zaproponowano utworzenie korzystnych ram regulacyjnych dla opracowywania, testowania i walidacji innowacyjnych technologii (tzw. „piaskownicy regulacyjnej”). Ich celem jest wsparcie nowych technologii.

Postęp w realizacji celów ustawy o przemyśle zerowym netto będzie mierzony za pomocą dwóch orientacyjnych poziomów odniesienia. Po pierwsze, zdolności produkcyjne technologii zerowych netto. Takich jak panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, baterie i pompy ciepła, osiągające 40 proc. potrzeb wdrożeniowych UE. Po drugie, szczegółowy cel dotyczący zwiększenia udziału Unii w tych technologiach, tak aby do 2040 r. osiągnąć 15 proc. światowej produkcji.

Ponadto ustawa o przemyśle zerowym netto określa roczną zdolność zatłaczania CO2 na poziomie co najmniej 50 mln ton CO2 do 2030 r. w geologicznych składowiskach zlokalizowanych na terytorium Unii.

Ustawa o przemyśle o zerowej emisji netto jest jedną z podstawowych inicjatyw ustawodawczych planu przemysłowego Zielonego Ładu. Wraz z ustawą o surowcach krytycznych i reformą struktury rynku energii elektrycznej mają na celu zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu. Także wsparcie szybkiej transformacji do neutralności klimatycznej.

Źródło: ISB News, Rada Europy