23 czerwca 2024

Raport ESG Grupy Agora za 2023 r.

Działania na rzecz zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko naturalne, przeciwdziałanie dyskryminacji, dążenie do równości płci oraz obrona wolności słowa – to główne priorytety w obszarze ESG Agory. Raport podsumowuje działania spółki na rzecz zrównoważonego rozwoju w minionym roku. Publikację przygotowano w oparciu o unijne wskaźniki ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

– Jako wydawca prasy, książek, filmów, serwisów internetowych i programów radiowych, właściciel jednej z największej sieci kin i firmy z rynku reklamy zewnętrznej w Polsce mierzymy się z istotnymi wyzwaniami w obszarze ESG – mówi Anna Fidos, menedżerka ds. ESG w Grupie Agora. – Nasz raport ESG za 2023 r. jest sprawozdaniem z wdrażania zasad i idei zrównoważonego rozwoju w każdym segmencie biznesowym. Prezentuje także plany, dotyczące tych procesów, ze szczególnym uwzględnieniem roli mediów dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Raport podsumowuje również działania strategiczne w obszarze zrównoważonego rozwoju. W maju 2023 r. spółka opracowała pierwszą w swojej historii strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2023-2027. Dokument określa cele dotyczące działań:

  • w procesie zmniejszania śladu węglowego,
  • równości płci,
  • promocji różnorodności w społeczeństwie i miejscu pracy,
  • etycznych praktyk biznesowych.

Ich celem jest wywieranie pozytywnego wpływu na otoczenie i przeciwdziałanie wszelkim formom łamania praw człowieka.

Osiągnięcia za 2023 oraz cele na 2024 r.

Do końca 2023 r. Grupa Agora osiągnęła blisko 15 proc.edukcję emisji (w zakresach 1+2 market-based) w porównaniu do roku bazowego. Spełniła tym samym cel, który wyznaczyła sobie na rok 2025. W obszarze pracowniczym odnotowano istotny spadek wskaźnika Glass Ceiling Ratio (wskaźnik obrazujący równość szans w awansie i rozwoju). To oznacza, że zrealizowano cel na 2025 r. już w 2023 r. Ponadto, w minionym roku spółka rozpoczęła działania na rzecz celów związanych z łagodzeniem negatywnego wpływu na środowisko. Zarówno w łańcuchu dostaw jak i w procesie tworzenia strategii różnorodności. 

Grupa wyznaczyła cele na 2024 r. Zarówno w obszarze środowiskowym oraz społecznym, jak i dotyczącym etyki biznesu, a także ładu korporacyjnego. Raport obejmuje informacje i skonsolidowane dane niefinansowe grupy kapitałowej i jej jednostki dominującej – spółki Agora za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Dane zawarte w raporcie zostały po raz pierwszy dobrowolnie zgromadzone i opisane w oparciu o unijne wskaźniki raportowania ESRS.