23 czerwca 2024
Raport ESG grupy Enea

Raport ESG grupy Enea

Grupa Enea opublikowała kolejny raport ESG. Opisuje w nim najważniejsze wydarzenia i działania z zakresu zrównoważonego rozwoju w 2023 r.

Podobnie jak w poprzednich latach, głównym punktem odniesienia raportu niefinansowego jest „Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 r. z perspektywą 2040 r.”. Jej realizacja, m.in. poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii i działania w zakresie innowacji, wpisuje się w założenia transformacji energetycznej Polski. Pozwoli Grupie osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., przy jednoczesnym stałym wzroście wartości przedsiębiorstwa.

Rozumiemy wyzwania środowiskowe stojące przed całą branżą i naszą Grupą. Stawiamy przed sobą jasny i ambitny cel. Chcemy, aby w przyszłości Grupa Enea była przedsiębiorstwem zeroemisyjnym – podkreśla Grzegorz Kinelski, prezes Enei. – W Raporcie ESG pokazujemy nasze systematyczne działania na rzecz zmniejszania wpływu działalności naszej organizacji na środowisko; inwestycje w rozwiązania i technologie, których celem jest wzrost produkcji energii z OZE, obniżanie emisji zanieczyszczeń, ograniczanie ilości odpadów, wdrażanie rozwiązań opartych na gospodarce o obiegu zamkniętym. Dbamy również o edukację ekologiczną naszych pracowników i społeczności lokalnych, w których funkcjonują nasze spółki i pracownicy – dodaje Grzegorz Kinelski. 

Polityka klimatyczną Grupy Kapitałowej Enea

Jednym z kluczowych działań Grupy Enea w 2023 r. było opracowanie i przyjęcie „Polityki klimatycznej Grupy Kapitałowej Enea”. Jest ona uzupełnieniem Strategii Rozwoju Grupy. Dokument określa role i zakres odpowiedzialności Grupy za sprawy związane ze środowiskiem. Wskazuje też sposoby zarządzania oraz postawy, które są promowane przez Grupę Enea, w kontekście adaptacji do istniejących i prognozowanych zmian klimatu. 

Raport ESG Grupy Enea: wzrost produkcji z OZE

Rok 2023 w Grupie Enea stał pod znakiem przyspieszenia rozwoju projektów OZE. Zrealizowane  inwestycje zwiększyły potencjał wytwórczy Grupy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE o 53 MW. Na koniec 2023 r. moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii w Grupie Enea wynosiła już ponad 500 MW. Jednocześnie Grupa ma istotny potencjał wzrostu obecnie rozwijanych projektów w perspektywie najbliższych lat. Grupa zanotowała również wzrost produkcji energii ze źródeł OZE (o 17 proc. r/r), która wyniosła blisko 2,3 TWh, przy jednoczesnym spadku produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych (o ponad 21 proc. r/r). Tylko w spółce Enea Nowa Energia, zarządzającej projektami OZE, inwestycje w tym obszarze przekroczyły ponad 90 mln zł. Natomiast w całej Grupie Enea, uwzględniając akwizycje, było to 370 mln zł. W kolejnych latach Grupa będzie kontynuować zaangażowanie inwestycyjne w OZE.

Raport ESG Grupy Enea: pełne dane o emisjach

Enea dąży do ograniczania wskaźników stanowiących o oddziaływaniu na klimat i środowisko. Grupa mierzy i raportuje m.in.  ślad węglowy i emisję gazów cieplarnianych. Także redukcje emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów, gospodarkę surowcami, materiałami czy zasobami wody.

W 2023 r. spółka podjęła działania, aby kompleksowo zinwentaryzować i zaraportować pełne dane o wielkości emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol. Zgromadzono i zaraportowano dane Zakresu 1 (emisje bezpośrednie ze źródeł Grupy Enea) i Zakresu 2 (emisje pośrednie u podmiotów trzecich wynikające z produkcji: energii elektrycznej, ciepła, chłodu i pary technologicznej, które zostały zakupione przez Grupę Enea) oraz wybrane kategorie Zakresu 3 (pozostałe emisje pośrednie nie objęte Zakresem 2).

13 raport w historii Grupy

Spółka rozpoczęła proces raportowania w 2012 r. Opublikowała wówczas, pierwszy w branży, „Raport CSR Grupy Kapitałowej Enea za 2011 r.”. Od 13 lat, nieprzerwanie, spółka raportuje dane pozafinansowe w cyklu rocznym. Pierwszy Raport ESG został opublikowany z danymi podsumowującymi 2020 r