24 kwietnia 2024

Raport ESG Grupy Enea

Grupa Enea opublikowała nowy raport ESG. Podsumowując rok 2022, opisuje wyniki swoich działań na rzecz minimalizowania wpływu działalności na środowisko, przy jednoczesnym zwiększaniu pozytywnego oddziaływania na otoczenie społeczne.

Interesujesz się tematami związanymi z ESG? Odpowiadasz w swojej firmie za raportowanie niefinansowe? Zapisz się na newsletter ESGinfo.

Podobnie jak w raporcie za 2021 rok, głównym punktem odniesienia dla dokumentu jest „Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 r. z perspektywą 2040 r.”. Jej realizacja, wpisujd się w założenia transformacji energetycznej Polski. Pozwoli Grupie osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., przy jednoczesnym stałym wzroście wartości. Dużo uwagi poświęcono m.in.: rozwojowi własnych odnawialnych źródeł energii oraz niezbędnej rozbudowie i modernizacji sieci dystrybucyjnych. Uwagę poświęcono także szerszemu kontekstowi „Zielonej zmiany Enei”, w tym realizowanym programom badawczo-rozwojowym, czy zarządzaniu ryzykami i szansami związanymi ze zmianami klimatu. Opisom prowadzonych działań i przyjętych celów towarzyszą szczegółowe dane liczbowe. Dotyczą one m.in. emisji gazów cieplarnianych, które pierwszy raz częściowo obliczono także dla tzw. Zakresu 3.

W tym trudnym momencie naszym zadaniem jest przede wszystkim zabezpieczenie stabilnych dostaw energii do naszych odbiorców. Temu zadaniu sprostaliśmy w stu procentach. Jako firma odpowiedzialna społecznie wdrożyliśmy Rządową Tarczę Solidarnościową, której najważniejszym celem jest ochrona Polaków przed skutkami drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej. Wszystko po to, by odbiorcy z grupy taryfowej G, a także samorządy, odbiorcy użyteczności publicznej oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nie odczuły skutków kryzysu energetycznego – podkreśla w liście otwierającym raport ESG Paweł Majewski, prezes zarządu Enea.

Wojna za naszą wschodnią granicą wywołała nie tylko zawirowania na rynku energii, ale także kryzys humanitarny. Grupa Enea, łącząc siły z Fundacją Enea, m.in. udostępniła uchodźcom własne ośrodki wypoczynkowe i szkoleniowe. Ponadto aktywnie włączyła się w proces odbudowy ukraińskiego systemu elektroenergetycznego, który stał się celem wielu ataków. Również ta sfera aktywności Grupy w 2022 roku została opisana w publikacji.

Najnowszy Raport ESG przedstawia także podejście Grupy do zarządzania poszczególnymi obszarami biznesu. Opisuje , obowiązujące wewnętrzne polityki i procedury oraz dane liczbowe obrazujące efektywność podejmowanych działań. Dokument stanowi także przegląd realizowanych w ubiegłym roku inicjatyw, m.in. inwestycji proekologicznych i projektów zaangażowania społecznego.

Więcej o raportach największych polskich spółek.