23 czerwca 2024

Raport EY: ESG powinno rozgościć się w agendach zarządów

74 proc. badanych uważa, iż kwestie związane z ESG należy na stałe włączyć do agendy prac zarządów. Nawet jeżeli miałoby to negatywnie wpłynąć, w krótkim horyzoncie czasu, na wyniki finansowe i dochodowość ich firm. Jednocześnie tylko 7 proc. ankietowanych przyznaje, iż aspekty dotyczące zrównoważonego rozwoju są w pełni zintegrowane ze strukturą zarządu i procesem decyzyjnym – wynika z raportu EY.

Im wyższy poziom zarządzania, tym szybciej widoczne są efekty nieustającego mierzenia się firm z wyzwaniami dotyczącymi koncepcji zrównoważonego rozwoju – wynika z cyklicznego raportu EY „Long Term Value and Corporate Governance Survey 2023”. 

Niemal połowa respondentów (48 proc.) wskazała w nim na ścisłe powiązanie tych kwestii z przychodami generowanymi przez ich firmy. Aż 76 proc. organizacji z wysokim poziomem ładu korporacyjnego („Eksperci”) i jedynie 45 proc. mniej zaawansowanych w tym obszarze przedsiębiorstw („Początkujący”) to optymiści w zakresie realizacji wzrostu przychodów na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy. Już prawie połowa (47 proc.) firm zaznacza, że realizacja działań związanych ze zrównoważonym rozwojem jest brana pod uwagę przy wynagrodzeniach zatrudnionych w ich firmach pracowników.

Przedsiębiorcy zadowoleni z efektów ich działań w obszarze ESG

Ponad połowa „Ekspertów” (52 proc.) jest bardzo usatysfakcjonowana z postępu osiągniętego w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska naturalnego. Dodatkowo ta grupa silnie utożsamia się z tymi działaniami. Dla porównania w gronie „Początkujących” podobnego zdania jest tylko 13 proc. ankietowanych organizacji. Równocześnie, zaledwie 7 proc. respondentów uważa, że kwestie z tym związane są wystarczająco powiązane ze strategią przedsiębiorstwa w codziennej praktyce. Natomiast jedna czwarta (27 proc.) uważa, że należy wprowadzić fundamentalne zmiany w tym obszarze. Trzy czwarte (74 proc.) zaś twierdzi, że zagadnienia związane z ESG należy na stałe włączyć do agendy prac zarządów. Nawet jeżeli miałoby to negatywnie wpłynąć, w krótkim horyzoncie czasu, na wyniki finansowe i dochodowość ich firm.

Dbałość o środowisko i wzrost przychodów – jak woda z ogniem

Zarządy firm egzekwują wdrażanie strategii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Nie koncentrują się wyłącznie na dbałości o środowisko naturalne lub kreowaniu wartości dodanej dla lokalnych społeczności. Osoby zarządzające organizacjami starają się pogodzić te kwestie z koniecznością generowania przychodów. Tego niezmiennie wymagają od nich właściciele i udziałowcy. W biznesowej praktyce kwestie te się ze sobą nierozerwalnie łączą, chociaż przypominają próbę łączenia wody z ogniem. 

– Coraz mocniej widoczny jest jednak trend, w którym przedsiębiorstwa traktują aspekty związane z ESG jako priorytet. Niestety, ciągle mamy do czynienia z grupą organizacji tylko pozorujących działania. Dlatego tak ważna jest rzetelna weryfikacja, które firmy prowadzą zrównoważone działania, a jakie stosują greenwashing – mówi Jerzy Buzek, partner EY Polska.

ESG w centrum zainteresowania zarządów

Raport EY pokazuje również, że 57 proc. członków zarządów i rad nadzorczych sprawuje osobisty nadzór nad wdrażaniem ESG. Niezależnie od stopnia zaawansowania w rozwiązania z tego zakresu firmy widzą konieczność podjęcia bardziej zdecydowanych działań w zarządzaniu tą kwestią. 

Odpowiednio 57 proc. „ekspertów” i 33 proc. „początkujących” oczekuje sprawowania nadzoru przez zarządy nad realizacją zobowiązań klimatycznych. Chcą na bieżąco otrzymywać informacje o postępach w tej dziedzinie. Mniej niż połowa (40 proc.) firm o bardziej ugruntowanym ładzie korporacyjnym stawia wysokie wymagania zarządom w kwestii planowania działań dotyczących ESG. Z grona „początkujących” wskazuje na to tylko 17 proc. Odsetek firm dążących do zaangażowania udziałowców w osiągnięciu tego celu wynosi odpowiednio 47 proc. i 28 proc.

Odpowiedni ład korporacyjny oraz rzetelne raportowanie postępów w realizacji strategii ESG przekłada się na budowanie realnej przewagi biznesowej. Maksymalnej przejrzystości oczekują w tym zakresie przede wszystkim inwestorzy oraz instytucje finansujące. Dla nich jest to coraz częściej jeden z kluczowych warunków do uruchomienia finansowania. W efekcie firmy, które pozostają w tyle w obszarze strategii i raportowania ESG będą tracić jeszcze więcej. Będą miały coraz więcej trudności z pozyskaniem funduszy – dodaje Rafał Hummel, partner w EY Polska.

Od czasu zeszłorocznego badania, z 55 proc. do 67 proc., wzrósł odsetek respondentów zwracających uwagę na trudności związane z odpowiednim wyważeniem kwestii rosnącej presji wywieranej przez niektórych akcjonariuszy na realizację krótkoterminowego zysku z dążeniem do osiągania założonych strategicznie celów długofalowych. Aż 86 proc. „ekspertów” podkreśla, że są skuteczni w zwiększaniu różnorodności osób wchodzących w skład zarządów firm. Ich zdaniem, ma to zasadniczy wpływ na efektywne wdrażanie doktryny zrównoważonego rozwoju.