20 lipca 2024

Raport zintegrowany ING Banku za 2022 r.

Zintegrowany Raport Roczny ING Banku obejmuje informacje na temat strategii, zarządzania, wyników i perspektyw banku. Zaprezentowano je przy uwzględnieniu kontekstu ekonomicznego, społecznego oraz środowiskowego. Ważną częścią podsumowania nadal są aspekty dotyczące ESG.

Zintegrowanie danych pozwala na pokazanie zależności między finansowymi a niefinansowymi aspektami funkcjonowania ING Banku. Zintegrowany Raport ING przedstawia działania w stosunku do kluczowych obszarów – od klientów, poprzez klimat i środowisko, przechodząc następnie do społeczności oraz pracowników. ING przedstawia również podejście do zarządzania bezpieczeństwem banku i klientów. Opisuje zarządzanie kapitałem i poszczególnymi rodzajami ryzyka – zarówno finansowymi, jak i niefinansowymi. Finansowe efekty tych działań są opisane w rozdziale poświęconym wynikom.

Zintegrowany raport ING: Proces kwantyfikacji emisji gazów w toku

Działania na rzecz klimatu i środowiska to dla ING ważny element odpowiedzialności biznesu. Zintegrowany Raport przedstawia realizację zobowiązań zawartych w Deklaracji Ekologicznej. W ING m.in.: promowane są rozwiązania związane ze zrównoważonym rozwojem, praca przy tworzeniu produktów wspierających działania proekologiczne.

W 2022 roku bank kontynuował rozpoczęty przed rokiem proces kwantyfikacji emisji gazów cieplarnianych związanej z portfelem należności klientowskich banku. Emisje z portfela należności są bardzo ważnym elementem emisji banków (wchodzą w zakres III emisji w ramach kategorii 15 odpowiadającej za inwestycje). To ten element stanowić będzie główny obszar zainteresowania i priorytet dla nas w celu dążenia do neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 roku. W 2022 roku bank oszacował emisyjność dla 143,1 mld zł portfela należności od klientów brutto (+4,9 proc. r/r). To stanowi 62 proc. aktywów ogółem.

Łącznie emisje gazów cieplarnianych zakresów I-III, z uwzględnieniem kategorii 15 zakresu III, wyniosły 5,8 mln ton. Emisje zakresu I i II w ujęciu market-based zredukowano względem roku bazowego o 25,7 proc.

Zintegrowany Raport Roczny przygotowano w oparciu o ramy dotyczące raportowania zintegrowanego zaktualizowane w 2021 roku i zgodnie z GRI Standards. Dodatkowo wprowadzono oznaczenie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Raport został zaudytowany w zakresie wszystkich wskaźników GRI przez Bureau Veritas Polska.