12 czerwca 2024

Rola komitetu audytu w dobie ESG

Komitety audytu działające w strukturach rad nadzorczych spółek nie zajmują się regularnie kwestiami zmian klimatu. Powodem jest brak odpowiedniej strategii i edukacji w tym zakresie.

Brak jasnej strategii uniemożliwia komitetom audytu właściwy i skuteczny nadzór nad procesami dotyczącymi ograniczania zmian klimatu, prowadzonymi w ich instytucjach – wynika z raportuThe Audit Committee Frontier –addressing climate change, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. W globalnym badaniu prawie połowa przedstawicieli komitetów audytu ocenia, że nie ma.zasobów i zaplecza potrzebnego do skutecznego zajęcia się tą tematyką i zrozumienia wpływu zmian klimatu na biznes. Zdolność wypełniania obowiązków regulacyjnych w zakresie ograniczania ryzyk klimatycznych i planów dekarbonizacji najczęściej deklarują przedstawiciele Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Komitet audytu – istotna rola w firmie

Komitety audytu jako zespoły złożone z członków rady nadzorczej, odpowiedzialne za nadzór nad.sprawozdawczością finansową w spółkach, są ważnym elementem ładu korporacyjnego. Ich rola, wraz ze wzrostem znaczenia czynników.ESG (Environment, Social, Governance) w codziennej działalności biznesowej, zaczyna ewoluować, aby adekwatnie odzwierciedlać potrzeby firm także w tym zakresie. Muszą one dokładnie rozumieć, w jaki sposób zagrożenia. ESG, w tym przede wszystkim środowiskowe i klimatyczne, wpływają lub mogą wpływać na firmę. Jaki ma to związek z wartością przedsiębiorstwa. Mają do odegrania kluczową rolę zapewniając, że jakość informacji na temat czynników zrównoważonego rozwoju, w tym zmian klimatu, jest porównywalna i spełnia równie wysokie standardy, jak raportowane informacje finansowe.

Dla wielu komitetów audytu włączanie założeń i wpływu zmian klimatu na biznes i biznesu na klimat.(tzw. podwójna materialność) zarówno do sprawozdawczości finansowej, jak niefinansowej, jest trudnym zadaniem. 
– Na początek firmy powinny ocenić własne profile ryzyka klimatycznego, ustalić plany zmniejszania śladu węglowego w działalności własnej i łańcucha dostaw. Także dokładnie informować otoczenie o swoich działaniach i postępach. Mając to na uwadze, w drugim etapie muszą określić, w jaki sposób te założenia, powinny być odzwierciedlone w sprawozdaniach i prognozach wyników finansowych na podstawie oceny wpływu tych ryzyk na przedsiębiorstwo i jego model biznesowy w perspektywie strategicznej– mówi Irena Pichola, partnerka, liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte.

Region EMEA liderem

W badaniu, przeprowadzonym przez Deloitte w 40 państwach i obejmującym ponad 350 komitetów audytu, przedstawiciele regionu.EMEA najczęściej deklarowali, że regularnie prowadzą dyskusje związane ze zmianami klimatu. 55 proc. uwzględnia ten temat w swoich programach przynajmniej raz w roku, w porównaniu z zaledwie.34 proc. komitetów audytu w obu Amerykach i 31 proc. w regionie Azji i Pacyfiku. Jednocześnie, nadal ogólnie na całym świecie prawie 60 proc. członków komitetów ds. audytu twierdzi, że nie omawia regularnie zmian klimatu.

Poważnym problemem dla członków komitetów audytu jest już sama niewystarczająca znajomość zagadnień zmian klimatu. Również rozmowy z członkami rad nadzorczych wyraźnie pokazują kluczową rolę edukacji.oraz wymiany doświadczeń różnych firm i branż w strategicznym podejściu firm do kwestii wyzwań klimatycznych. 

Komitet audytu: wyzwaniem brak strategii i niedoskonała sprawozdawczość

Ankietowani określili zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne wyzwania, przed którymi stoją komitety audytu, jeśli chodzi o przeciwdziałanie zmianom klimatu. 
Główną przeszkodą wewnętrzną, na którą najczęściej (65 proc.) wskazywali, był brak jasnej strategii działań w zakresie redukcji emisji.dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Także planu działania z uzgodnionymi kamieniami milowymi („Mapą drogową działań”). A takżę braku sposobu na pociągnięcia kierownictwa do odpowiedzialności za te aktywności lub ich brak. Na kolejnym miejscu (46 proc.) znalazła się niska jakość dostępnych danych. Może  to prowadzić do braku praktycznych założeń i informacji potrzebnych do podejmowania decyzji dotyczących zmian klimatu i odpowiedzi firmy na te zmiany (czy to działań motywacyjnych czy adaptacyjnych).

Wśród wyzwań zewnętrznych kluczowe obawy członków komitetów audytu dotyczą braku wspólnych standardów sprawozdawczości (60 proc). Dodatkowo niepokój budzi zmieniające się otoczenia regulacyjnego (46 proc.). Niezbędna jest też współpraca z podmiotami zewnętrznymi (tj. partnerstwa technologicznego lub rynkowego), aby osiągnąć rzeczywisty postęp. Jedna trzecia wskazała również, że wyzwaniem jest adekwatne dostosowanie do zachodzących zmian oferowanych produktów i usług.

O raporcie

The Audit Committee Frontier –addressing climate change to pierwszy z serii raportów Deloitte opierających się na globalnym badaniu przeprowadzonym we wrześniu 2021 r. wśród ponad 350 członków komitetów audytu, w większości przypadków – ich przewodniczących. Odpowiedzi były zbierane w 40 krajach w obu Amerykach, regionie Azji i Pacyfiku. (APAC) oraz Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce (EMEA).