24 kwietnia 2024

Santander Bank: raport ESG z analizą ryzyk i szans klimatycznych 

Raport ESG 2021 opublikowany przez Santander Bank Polska to już dziewiąta edycja dokumentu, który przedstawia wpływ organizacji na obszary zarządcze, społeczne i środowiskowe. Tegoroczną nowością jest raport klimatyczny, opracowany według kryteriów TCFD, jako integralny element części środowiskowej. Zawarta w nim analiza ryzyk i szans klimatycznych to kolejny krok w świadomych przygotowaniach banku na wyzwania najbliższej przyszłości.

Z myślą o przyszłości

 Bardzo ważnym dla nas celem jest minimalizacja wpływu zmian klimatycznych. Kompleksowa analiza zarówno szans jak i ryzyk, w modelu TCFD, w różnych scenariuszach i perspektywach czasowych, umożliwia nam lepsze zrozumienie wpływu zmian klimatu na nasze operacje oraz działalność klientów. Dzięki niej możemy dostosowywać sposób zarządzania ryzykami klimatycznymi do aktualnych polityk i regulacji prawnych. Także podejmować skuteczne działania – podkreśla Michał Gajewski, prezes Zarządu Santander Bank Polska.

Raport TCFD, zawiera szczegółową analizę ryzyk i szans klimatycznych w dwóch scenariuszach. Pierwszy zakłada realizację założeń porozumienia paryskiego i wzrost temperatur nieprzekraczający 2°C. Drugi zakłada ich wzrost o 4°C. Analiza dotyczy dwóch podstawowych typów ryzyk: fizycznego i transformacyjnego. Wszystko w podziale na 19 sektorów znajdujących się w portfelu banku i w trzech perspektywach: krótkiej (2025), średniej (2030) oraz długiej (2050).

W analogiczny sposób analizie poddano szanse klimatyczne. Tak kompleksowe podejście umożliwia zrozumienie, jak różny może być wpływ zmian klimatu na działalność banku i jego klientów.   

Raportowanie według międzynarodowych standardów

Od dziewięciu lat Santander Bank Polska podsumowuje swoje funkcjonowanie w kontekście wskaźników ESG. Publikuje co roku raport dla klientów, inwestorów oraz innych interesariuszy, zgodnie z wytycznymi GRI Foundation 2021 (Global Reporting Initiative). Najnowsza edycja obejmuje analizę klimatyczną według zaleceń grupy roboczej TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Raport niefinansowy Santander oprócz wytycznych GRI uwzględnia też zasady UNEP FI – Principles for Responsible Banking, zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie informacji niefinansowych, a dotyczących wpływu na klimat i Wytycznych do raportowania ESG dla spółek notowanych na GPW. Publikacja odnosi się też do globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Raport, w tym suplement klimatyczny (TCFD) poddano ocenie niezależnego audytora. 

Raport dostępny jest TUTAJ.