12 czerwca 2024

Strategia zrównoważonego rozwoju Orlenu na lata 2024-2030

Orlen opublikował strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2024-2030. Dokument określa podejście i cele organizacji w obszarze minimalizacji wpływu na klimat, ochrony środowiska, a także warunków pracy, współdziałania z lokalnymi społecznościami i odpowiedzialnego zarządzania. Do 2035 roku grupa planuje zakończyć produkcję energii elektrycznej i ciepła w aktywach węglowych. Zastapi je mniej emisyjnymi i nowoczesnymi technologiami.

Pięć kluczowych filarów

Dokument opiera się na pięciu kluczowych filarach (klimat, środowisko, pracownicy, społeczności, zarządzanie). Zdefiniowane cele odnoszą się bezpośrednio do celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz do unijnych standardów raportowania ESRS.

W obszarze klimatu Grupa Orlen, jako pierwszy koncern energetyczny w Europie Środkowej, zadeklarowała ambicję osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Do 2030 roku obniży o 25 proc. (w stosunku do poziomu z 2019 roku) emisje w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia. Dodatkowo zredukuje intensywność emisji CO2 o 40 proc. w obszarze energetyki. Ponadto o 15 proc. zmniejszy się współczynnik intensywności emisji NCI, odnoszący się do łącznej energii sprzedawanej przez Grupę Orlen.

W obszarze środowiska Orlen poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które wzmocnią konkurencyjność biznesu, a jednocześnie będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Koncern stworzy kompleksowy plan działania na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach swojej działalności. Także wdroży jednolitą politykę zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w całej grupie. Skutecznie wdraża także założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Jedną z kluczowych inwestycji w tym obszarze jest projekt „Blue Bridge”, który zakłada doczyszczenie ścieków pochodzących z oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie do jakości odpowiadającej parametrom wody procesowej i ponowne jej wykorzystanie w zakładzie produkcyjnym Orlenu w Płocku. Zakład znajduje się o ok. 5 km od zrzutu ścieków. Umożliwi to redukcję o ok. 25 proc. poboru wody wiślanej wykorzystywanej w wybranych procesach technologicznych.

Mniej niebezpiecznych składowisk bardziej ekologiczne myjnie

Grupa Orlen zbuduje także instalację termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych (ITPON), medycznych i weterynaryjnych o wydajności co najmniej 50 tys. ton na rok. Będzie ona wsparciem w likwidacji takich składowisk substancji niebezpiecznych w Polsce. Ponadto PGNiG Termika, spółka z Grupy Orlen, planuje do 2025 r. przekształcić 40 ha terenu przemysłowego w Warszawie w tereny zielone, czego efektem będzie m.in. zwiększenie ich bioróżnorodności. Konsekwentnie podejmowane są także działania, dzięki którym myjnie na stacjach Orlen będą bardziej przyjazne środowisku. Do 2030 roku o 30-60 proc. zmniejszy się na nich zużycie wody, a o 20 proc. środków chemicznych.

Wreszcie jedną z kluczowych inicjatyw, którą koncern, zgodnie ze strategią, będzie realizował w kolejnych latach, jest program sprawiedliwej transformacji. Będzie on odpowiadał na potrzeby społeczne mieszkańców z terenów objętych procesem przekształcania gospodarki z wysokoemisyjnej na nisko- i zeroemisyjną. Obecnie Orlen realizuje wiele projektów, które pomagają lokalnym społecznościom, ale też aktywizują ich mieszkańców do wspólnego działania. Jest to m.in. sponsoring sportu dzieci i młodzieży. Od 2018 roku prowadzony jest także program „Moje miejsce na Ziemi”, z którego granty o łącznej wartości 11 mln zł uzyskało blisko 1,3 tys. organizacji, głównie z terenów wiejskich. Orlen od 20 lat wspiera też jednostki Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki grantom o łącznej wartości 21 mln zł zostały one doposażone m.in. w wozy, drony i specjalistyczną odzież.

Źródło: ISBnews