30 maja 2024
unijna Taksonomia

Unijna Taksonomia: ostateczny raport badania zgodności z Minimalnymi Gwarancjami

Spółki – w celu zakwalifikowania swoich przychodów, CapEx’u i OpEx’u jako zgodne z unijną Taksonomią, będą musiały wykazać działanie polityk, procedur i mechanizmów należytej staranności w odniesieniu do 4 zagadnień: praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, łapownictwu i nieuczciwej konkurencji oraz praktyk podatkowych.

Taksonomię wprowadziło Rozporządzenie 2020/852 UE w 2021 roku. W związku tym nie potrzebuje ani transpozycji na polskie prawo ani żadnej innej implementacji. Generuje bezpośredni obowiązek dla spółek. Spółki publiczne miały już obowiązek sporządzenia raportu Taksonomii – wykazania jaka część ich obrotów, nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych klasyfikuje się do tej unijnej systematyki i umieszczenia jej w raportach za 2021 rok.

W tym roku, spółki będą musiały iść o krok dalej z Taksonomią. Będą musiały zweryfikować dwa aspekty – czy działalność klasyfikująca się do tej systematyki spełnia:

  1. Techniczne Kryteria Kwalifikacji (np. czy biogazownia spełnia konkretne kryteria nt. emisyjności lub czy instalacje spółki produkującej energię z fotowoltaiki spełniają określone kryteria techniczne)
  2. Minimalne Gwarancje, których rekomendacje i warunki spełnienia znajdują się w Finalnym Raporcie nt. Minimalnych Gwarancji (z ang.  „Final Report on Minimum Safeguards”) opublikowanym przez Platform on Sustainable Finance 11.10.2022.   

W dużym skrócie, jeśli spółka spełnia Techniczne Kryteria Kwalifikacji unijnej Taksonomii, ale nie posiada wdrożonych mechanizmów należytej staranności opisanych w Minimalnych Gwarancji, to żadna działalność – ani przychody, ani CapEx czy OpEx, nie będzie zgodna z Taksonomią. Z kolei, brak zgodności z Taksonomią może oznacza ograniczony dostęp do kapitału czy finansowania. W tym poprzez emisję zielonych obligacji – tłumaczy Piotr Biernacki, ESG Reporting Partner w firmie doradczej Materiality.

Czym są Minimalne Gwarancje w Taksonomii?

Minimalne Gwarancje (z ang. Minimum Safeguards) są nieodłączną częścią Taksonomii Unii Europejskiej. Celem minimalnych gwarancji jest zapobieganie oznaczaniu inwestycji jako zrównoważone, gdy wiązałyby się one z wywieraniem negatywnego wpływu w obszarze:

  1. praw człowieka, w tym praw pracowniczych (np. przeciwdziałanie takiemu zjawisku jak mobbing), praw konsumentów i praw społeczności
  2. praktyk korupcyjnych
  3. niezgodności z literą i duchem przepisów prawa podatkowego
  4. nieuczciwej konkurencji

– Z praktycznego punktu widzenia, opublikowany raport pt. „Final Report on Minimum Safeguards” to sygnał, że jest to ostatni moment, aby przejrzeć w swojej organizacji polityki, procedury i mechanizmy należytej staranności. Przeprowadzenie takiego przeglądu umożliwi spółkom dopasowanie się do wymogów unijnej Taksonomii, która już jest obowiązkiem dla spółek raportujących wg. NFRD. W Materiality opracowaliśmy odpowiednie narzędzie, które umożliwia spółkom przeprowadzenie tego badania zgodności w sposób w 100 proc. zgodny z zaleceniami Platform on Sustainable Finance – dodaje Artur Gazda, Senior ESG Reporting Specialist.

Raport „Final Report on Minimum Safeguards” sporządziła  Platform on Sustainable Finance na zlecenie Komisji Europejskiej. Pomyślano go jako wyjaśnienie odnośnie stosowania Minimalnych Gwarancji zdefiniowanych w Rozporządzeniu dot. Taksonomii.

Czym jest unijna Taksonomia i jaka jest rola tej systematyki dla rynku finansowego?

Unijna Taksonomia jest systematyką, która klasyfikuje działalność spółek na zrównoważoną środowiskowo lub nie w każdym z trzech rodzajów działalności. Definiuje procent obrotów, CapExu – czyli nakładów inwestycyjnych oraz OpEx’u – czyli wydatków operacyjnych. Unijna Taksonomia to część raportu zrównoważonego rozwoju. Jest uwzględniona w Europejskich Standardach Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Dane za 2024 rok będą podlegały obowiązkowej weryfikacji zewnętrznej. Wskaźniki taksonomiczne są z kolei wymagane przez instytucje finansowe, w szczególności przez banki, ubezpieczycieli i fundusze inwestycyjne. Rolą Taksonomii jest przede wszystkim przeciwdziałanie greenwashingowi poprzez wykazanie jaka część działalności danej spółki jest zrównoważona środowiskowo.