30 maja 2024

Wedel: raport zrównoważonego rozwoju za 2022 r.

Wedel opublikował dane niefinansowe za rok 2022 r. według standardu GRI. Obliczenie śladu węglowego i podjęcie zobowiązania wdrożenia pomiaru emisji CO2, jako stałego elementu wewnętrznej kontroli, to wskaźniki z obszaru ESG opisane w raporcie.

Kompleksowy przegląd praktyk opisano w czterech rozdziałach: 

  • Wedel – łączymy tradycję z nowoczesnością, 
  • Zarządzanie wewnętrzne, 
  • Wedel a środowisko,
  • Relacje społeczne. 

Firma opisuje inicjatywy i kroki, mające wpływ na przyszłość swoją, interesariuszy oraz planety.

– Raport jest wynikiem prac realizowanych przez osoby z wszystkich obszarów naszej organizacji. Kluczowym działaniem w 2022 roku było dla nas obliczenie śladu węglowego, przy uwzględnieniu 100 proc. emisji bezpośrednich i pośrednich energetycznych oraz istotnych kategorii zakresu 3. To pierwszy i najważniejszy krok do przygotowania strategii dekarbonizacji dla naszej firmy – mówi Maciej Herman, dyrektor Zarządzający firmy Wedel. 

ESG, czyli: „E” 

Firma ogranicza emisję CO2. Zgodnie ze strategią CSR, od 2020 r. energia elektryczna kupowana na potrzeby fabryki i biura pochodzi ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu 12 616 ton CO2 nie trafiło do atmosfery w 2022 r.

Redukcja śladu węglowego w Wedlu odbywa się także m.in. na drodze ograniczania zużycia gazu, ciepła i paliw samochodowych. Także tworzenia opakowań uwzględniających m.in. zasady ekoprojektowania. W firmie prowadzone są liczne działania w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, gazu, pary wodnej, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego, a także optymalizacja gospodarki wodnej. Tam, gdzie jest to wykonalne, wprowadzone są obiegi zamknięte. W innych przypadkach wykorzystywane są technologie ograniczające konsumpcję wody. 

Wedel także odpowiedzialnie zarządza odpadami, minimalizując ich powstawanie oraz maksymalizując ponowne wykorzystanie tych, których wytworzenia nie dało się uniknąć. W 2022 r. odzyskano łącznie 1312,2 ton odpadów.

– Raportowanie ESG jest dobrym narzędziem dla firm, bo pozwala monitorować procesy wewnętrzne i zewnętrzne, analizować je i zapoczątkować zmiany. Póki nie jest to obowiązkowe, umożliwia zorientowanie się w tym, co dla nas istotne, a następnie zaplanowanie koniecznych wdrożeń. Raportowanie mobilizuje więc do mierzenia się z szerszą perspektywą przeciwdziałania zmianom środowiskowym, w tym dekarbonizacją. To dobry moment, żeby zacząć testować i wdrażać rozwiązania bez legislacyjnego przymusu. Cieszymy się, że ten ważny krok jest już za nami, choć dobrze wiemy, że to dopiero początek i teraz czeka nas trudna praca nad strategią klimatyczną i wprowadzeniem konkretnych inicjatyw w życie – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, kierowniczka Komunikacji Korporacyjnej i ESG, Wedel. 

Projekt tworzenia strategii dekarbonizacji prowadzony jest zgodnie z metodologią GHG Protocol. W jego realizację zaangażowani są przedstawiciele wszystkich działów organizacji wraz z kadrą menadżerską. To umożliwia kompleksową analizę i wypracowanie zobowiązań, mających przełożenie na środowisko. Wedel zapowiada też opracowanie analizy ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu w 2024 r. W 2025 roku powstanie Strategia Środowiskowa uwzględniająca elementy bioróżnorodności.

ESG, czyli: „S” 

Wedel mocno utożsamia się ze swoim hasłem „Nasz przepis to ludzie”. Firma od lat stawia na równość oraz różnorodność, chcąc tworzyć przyjazne i rozwojowe miejsce pracy. 

Ważnym obszarem przeciwdziałania dyskryminacji w firmie jest także sprawiedliwe i transparentne wynagradzanie. Także awansowanie osób zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach i wykonujących tę samą pracę bez względu na płeć. 

ESG, czyli: „G” 

Zrównoważony rozwój Wedla wspiera kultura organizacyjna firmy, oparta na partnerstwie. Zakłada ona odważne podejście do zmian, poszukiwanie nowych rozwiązań oraz przełamywanie schematów. Na wyzwania współczesnego świata Wedel odpowiada jako odpowiedzialny producent, pracodawca, sąsiad i partner. Gotowość do zmiany w firmie utożsamia się z ciągłym rozwojem i doskonaleniem – zarówno przedsiębiorstwa, jak i jego produktów.

– Rok 2022 był czasem wyzwań po pandemii. Wojna za naszą wschodnią granicą ma wpływ na nas wszystkich, zarówno pod kątem emocjonalnym, ludzkim, jak i tym biznesowym. Zaburzony został handel międzynarodowy i cały łańcuch dostaw surowców. Mierzyliśmy się z najwyższym od 30 lat wzrostem cen surowców kluczowych dla branży słodyczy, skokami cen energii, destabilizacją rynku pracy. Wszystkie te czynniki zadecydowały o konieczności zmian i poszukiwaniu nowych rozwiązań. Wyznacznikiem kierunku naszej aktywności pozostaje niezmiennie program zrównoważonego rozwoju, będący integralną częścią naszej strategii biznesowej – mówi Maciej Herman. 

Proces raportowania

Wedel konsekwentnie raportuje zgodnie ze standardem GRI (Global Reporting Initiative). Wypełnia także kolejne zobowiązania zawarte w Celach Zrównoważonego Rozwoju.

Identyfikację kluczowych zagadnień do zaprezentowania w publikacji wypracowano w dialogu z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Dzięki temu powstała matryca najważniejszych kwestii, na podstawie której przygotowano wskaźniki i dane najistotniejsze dla otoczenia firmy.