23 czerwca 2024

Wienerberger: zobowiązania środowiskowe do 2026 r.

Grupa Wienerberger opublikowała Program Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2026. Strategia to kolejny etap w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wśród kluczowych inicjatyw znalazły się m.in.: redukcja emisji CO2, zwiększenie udziału gospodarki o obiegu zamkniętym, rozwój bioróżnorodności oraz dodatkowe aktywności na rzecz pracowników i lokalnych społeczności.   

Program Zrównoważonego Rozwoju to strategia Wienerberger po raz pierwszy opublikowana w 2020 roku. Większość założeń dotyczących dekarbonizacji, gospodarki o obiegu zamkniętym i bioróżnorodności udało się zrealizować w wyznaczonym terminie. Grupa kontynuuje inicjatywę w Program Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2026:

Dalsza redukcja CO2

Efektywność energetyczna i dekarbonizacja to kluczowe tematy we wszystkich obszarach działalności firmy. Dlatego firma kładzie duży nacisk na dalszą redukcję emisji CO2. Poprzez optymalizację technologiczną procesów produkcyjnych i zwiększenie o 15 proc. wykorzystania zielonej energii elektrycznej we wszystkich zakładach, firma zamierza do 2026 roku zredukować bezpośrednią i pośrednią emisję dwutlenku węgla o 25 proc. w stosunku do 2020 roku. Dodatkowo, emisje pochodzące spoza firmy, w tym z zakupionych usług i transportu będą ograniczone o 10 proc. Dzięki optymalizacji tras transportowych, korzystaniu z niskoemisyjnych pojazdów oraz współpracy z odpowiedzialnymi dostawcami. 

Zwiększenie sprzedaży produktów o długiej żywotności i wielokrotnego użytku 

W ramach zaangażowania w model gospodarki o obiegu zamkniętym spółki Grupy dążą również do ograniczenia wydobycia surowców mineralnych oraz zmniejszenia ilości odpadów. Z tego też względu firma zamierza w kolejnych latach oferować więcej produktów, które wspierają to podejście. Zgodnie z nowymi założeniami, ponad 80 proc. asortymentu będzie zawierało materiały i rozwiązania o długiej żywotności i wyjątkowej trwałości. Ponad 90 proc. z nich nadawać się będzie do recyklingu lub ponownego użycia. To ostatnie kryterium w 100 proc. spełniają już wszystkie produkty ceramiczne, które znajdują się w portfolio producenta. 

Działania na rzecz flory i fauny

Firma zwiększa również zaangażowanie w kwestie środowiskowe. Opracowała nowy katalog działań na rzecz bioróżnorodności w miejscach, gdzie zlokalizowane są tereny zakładów produkcyjnych. Ma on zostać wdrożony we wszystkich zakładach na świecie do końca 2026 r. Wśród priorytetów znajdują się takie cele jak: osiągnięcie 10 proc. zwiększenia liczby gatunków flory i fauny, szkolenie 400 ambasadorów bioróżnorodności z umiejętnościami pomiaru wskaźników zdrowia zwierząt oraz zasadzenie 100 tys. drzew na terenach należących do spółek firmy.

Zwiększenie udziału przychodów z produktów przyczyniających się do powstawania budynków neutralnych klimatycznie

Nowy cel koncentruje się również na usprawnieniu efektywności energetycznej w całej branży budowlanej. To stanowi kluczowy element zrównoważonego rozwoju. Jest to istotne, gdyż obecne budynki generują około 39 proc. światowych emisji CO2. W planach do końca 2026 roku firma zamierza pozyskiwać 75 proc. swoich dochodów, oferować produkty budowlane sprzyjające konstrukcji budynków o zerowym zużyciu energii netto. Przykładem są zintegrowane rozwiązania dotyczące dachów, ścian zewnętrznych (takie jak na polskim rynku pustaki Porotherm Klima+), systemów ogrzewania, chłodzenia oraz wytwarzania energii słonecznej, np. panele fotowoltaiczne Wevolt X-Tile.

Działania na rzecz obiegu zamkniętego: efektywna gospodarka wodna i zarządzanie odpadam

Zmiany klimatyczne wymagają lepszego zarządzania wodą, firma zamierza do 2026 roku zebrać, zatrzymać i zaoszczędzić 35 mln m3 wody. Stanie się tak dzięki odzyskiwaniu i ponownemu wykorzystaniu wody pochodzącej z opadów i kopalni. Ponadto cała grupa zobowiązuje się do ograniczenia wody we własnej produkcji o 15 proc. Jako trzeci, nowy cel środowiskowy, firma zobowiązuje się do 15 proc. redukcji odpadów w swoich zakładach produkcyjnych, aby wspomóc GOZ.

Tworzenie bezpiecznego oraz stabilnego miejsca pracy dla pracowników

Jedną z kluczowych inicjatyw nowego Programu Zrównoważonego Rozwoju jest dążenie do zachowania zasady „zero szkód”. Nacisk ten będzie wspierany przez większe zaangażowanie kierownictwa w spotkania dotyczące kwestii bezpieczeństwa w ramach tzw. „20 000 godzin dla przywództwa”. Ponadto firma zamierza wspierać rozwój swoich pracowników, dzięki czemu każdy z nich ma otrzymać 18 godzin szkoleń rocznie. Planowane jest także 30 000 godzin kursów dla instalatorów, aby przeciwdziałać brakowi wykwalifikowanej siły roboczej na placach budowy. Ponadto firma zaangażuje się w budowę 200 mieszkań dla potrzebujących we współpracy z Habitat for Humanity.