12 czerwca 2024

Wirtualna Polska: strategia ESG

Wirtualna Polska przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 20222025. W dokumencie opisane zostały trzy główne obszary działań – środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ESG). Wśród najważniejszych celów są: niezależność mediów, zielona energia, edukacja klimatyczna, różnorodność oraz cyberbezpieczeństwo. Strategia zawiera także założenia długoterminowe, z zakresem realizacji do 2030 roku.  

Nowe kierunki rozwoju to odpowiedź Wirtualnej Polski na wyzwania środowiskowe, społeczne oraz te dotyczące ładu korporacyjnego. Wszystkim trzem obszarom przypisane zostały konkretne i w pełni mierzalne działania. 

Zeroemisyjne centra danych od 2023 roku

Przez ostatnie dwa lata spółka koncentrowała się na celach środowiskowych i swojej „zielonej” transformacji. Od 2023 roku wejdzie ona na kolejny poziom – do tego czasu wszystkie centra danych Wirtualnej Polski będą zeroemisyjne. Ponadto zaplanowano wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie sprzętu IT, redukcję zużycia wody w budynkach biurowych oraz wspieranie bioróżnorodności. Kolejnymi ambicjami w ogłoszonej strategii są minimalizowanie zjawiska „hejtu” w internecie i zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa użytkowników w sieci. WP zaadresowała także kluczowe projekty, zapewniające dobrostan pracowników, równość wynagrodzeń i różnorodność w zespołach.

– Tworząc strategię zrównoważonego rozwoju chcieliśmy podkreślić kulturę organizacji, którą tworzy Wirtualna Polska. Wybraliśmy cele, które są najbliżej biznesu oraz naszego miejsca na rynku i na które zwracają uwagę nasi interesariusze, szczególnie pracownicy. Niezwykle ważna jest dla nas niezależność mediów, ochrona klimatu czy wzmocnienie roli kobiet w biznesie oraz debacie publicznej. Dlatego strategia systematyzuje, to co już robimy i określa konkretne cele na przyszłość – mówi Elżbieta Bujniewicz-Belka, CFO Wirtualnej Polski.

Klimat, etyka dziennikarska i mniej hejtu w sieci

Pozytywny wpływ na klimat i środowisko. Działania zaplanowane w ramach tego filaru zakładają redukcję gazów cieplarnianych emitowanych przez spółkę, ochronę bioróżnorodności i edukację ekologiczną. Realizacja celów ma zapewnić, że działalność WP będzie „zielona”. Spółka od 2020 roku realizuje zadania zbliżające ją osiągnięcia zeroemisyjności do 2023 roku. Od początku 2021 roku kupowana energia ma gwarancje pochodzenia ze źródeł odnawialnych.

Ponadto użytkownicy Strony Głównej WP oraz ponad 20 serwisów należących do Wirtualnej Polski, mogą włączyć tzw. tryb ciemny. Pozwala on m.in. na oszczędność energii w urządzeniach wykorzystujących ekrany typu OLED, na przykład w telefonach komórkowych.

Niezależność, etyka dziennikarska, bezpieczeństwo w sieci. W tym filarze realizowane będą projekty skierowane głównie do użytkowników serwisów i produktów WP. Szereg z nich dotyczy edukacji z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu. Także walki ze zjawiskiem wykluczenia cyfrowego, które jest pogłębiającym się wyzwaniem w Polsce. W planach jest też ochrona przed „hejtem”. Odbywać się to będzie poprzez promowanie komentarzy od zalogowanych i wiarygodnych użytkowników oraz edukacja w reagowaniu na to zjawisko.

Wirtualna Polska chce walczyć z „fake newsami”

W czasach wzmożonych działań dezinformacyjnych do listy najpilniejszych priorytetów Wirtualna Polska dodaje także walkę z „fake newsami”. Zwłaszcza w mediach społecznościowych, są one postrzegane jako jedno z głównych cyfrowych zagrożeń dla demokracji, dziennikarstwa i wolności słowa. Skuteczna walka z nimi jest głęboko zakorzeniona w modelu biznesowym Wirtualnej Polski, opartym na dostarczaniu rzetelnych informacji oraz etycznej reklamy. Celem na najbliższy czas będzie zapewnienie użytkownikom gwarancji, że teksty, które przeczytają w serwisach WP to wyłączenie zweryfikowane fakty.

Najwyższe standardy zarządzania i nadzoru. W swojej strategii WP kładzie duży nacisk na projekty związane z ładem korporacyjnym i zarządczym. Grupa uruchomi dla swoich pracowników nowe programy i szkolenia związane z etyką i compliance, a także przyjmie politykę różnorodności. Ponadto zobowiązuje się do corocznego raportowania realizacji 10 celów UN Global Compact. Także do bieżącej aktualizacji nowo powstałej strony poświęconej zrównoważonemu rozwojowi – https://holding.wp.pl/zrownowazony-rozwoj.

Przyjęta przez Wirtualną Polskę strategia ESG systematyzuje jej dotychczasowe działania. Także wyznacza nowe kierunki rozwoju i mierzalne cele na przyszłość.