23 czerwca 2024

Wyzwania ESG dla branży budowlanej

Tylko 10 proc. podmiotów polskiego sektora budowlanego zna szczegółowe wytyczne w zakresie nowych regulacji dotyczących ESG. Branża budowlana stoi przez istotnymi wyzwaniami. Są to: obowiązek dostosowania się do unijnych regulacji klimatycznych, dynamiczny wzrost kosztów realizacji i brak rąk do pracy

W najbliższych latach zmiany klimatu będą kluczowym wyzwaniem dla decydentów na szczeblu państwowym, zarządów firm oraz dla samych konsumentów. Przedsiębiorstwa będą musiały dostosować się do nowych regulacji w zakresie zrównoważonego finansowania oraz wytycznych dotyczących ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Branża budowlana może odegrać szczególną rolę w tych obszarach, gdyż jej działalność ma duży wpływ na inne sektory gospodarki. Jak wynika z raportu Deloitte „Polskie spółki budowlane 2021 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży” tylko 10 proc. firm zna szczegółowe wytyczne dotyczące obowiązków spółek wynikające ze zmieniającego się rozporządzenia Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego finansowania.

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu będą oddziaływać w sposób szczególny na sektor budowalny. Cechuje go wysoka emisyjność, jak i wysoki stopień wrażliwości na ryzyka klimatyczne. Obecnie, budynki odpowiadają w Unii Europejskiej za około 40 proc. zużycia energii i 36 proc. emisji CO2.

– Proces definiowania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych i ujawniania informacji o postępie realizacji w sprawozdaniach niefinansowych jest już faktem. Podatki od emisji lub system handlu prawami emisji wprowadzono już w czterdziestu krajach na świecie. Tak duża presja motywuje zarządy firm wielu branż do podjęcia konkretnych działań w tym zakresie. Branża budowlana, ze względu na swoją specyfikę i rozbudowany łańcuch dostaw ma szczególnie ambitne zadanie do wykonania – mówi Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju, Deloitte.

Połowa podmiotów branży budowlanej ma jakąś strategię

W tegorocznym badaniu zapytano respondentów czy posiadają jasno zdefiniowaną politykę działania w odniesieniu do czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych. Ideą strategii ESG jest troska przedsiębiorstwa nie tylko o swój interes ekonomiczny, lecz także o lokalne społeczności czy środowisko. Blisko połowa ankietowanych (48 proc.) deklaruje, że przyjęła strategię działania w tym zakresie. 14 proc. stwierdza, że została ona zdefiniowana szczegółowo. Jednak aż 38 proc. respondentów nie posiada wdrożonej koncepcji. Tylko 14 proc. z nich planuje jej przygotowanie w przyszłości.

Kolejną ważną kwestią jest świadomość podmiotów operujących w branży budowlanej, dotycząca zmian w regulacjach Unii Europejskiej. Zmiany są związane z wdrażaniem przez UE planu działania na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Zaczynają obowiązywać od tego roku. Z przeprowadzonego badania wynika, że około 48 proc. respondentów nie posiada wiedzy na ich temat. Zdecydowana większość z nich (29 proc.) jest gotowa na zapoznanie się z nią.

Niskoemisyjna przyszłość – ESG branży budowlanej

Uwzględnienie czynników ESG w biznesie, zgodnie z europejskimi wytycznymi będzie wymagało istotnej transformacji procesu budowlanego i konkretnych działań ograniczających emisyjność. Kluczowe mogą okazać się inwestycje w nowoczesne technologie. Takie, które zminimalizują ślad środowiskowy i zwiększą efektywność procesu budowlanego. M.in. poprzez wykorzystanie właściwych materiałów oraz ich ponowny recykling, zmianę technologii i samego procesu budowy. Pod presją krajowych i europejskich przepisów, takich jak taksonomia UE oraz przyszła dyrektywa CSRD, podmioty odpowiadające za przygotowywanie projektów już uwzględniają te kwestie w swoich specyfikacjach. Ich celem jest przekierunkowanie przepływów kapitałowych do tzw. „zielonych inwestycji”. Jednym z rosnących trendów jest budownictwo modułowe, do którego przekonuje się coraz więcej firm. Technologia ta pozwala nie tylko na oszczędność czasu, ale i działania zgodne z gospodarką cyrkularną.

Kluczowe nowoczesne technologie w branży budowlanej

– Kluczowe mogą okazać się inwestycje w nowoczesne technologie branży budowlanej. Takie, które zminimalizują ślad środowiskowy i zapewnią zaplecze w postaci baz danych koniecznych do dalszego rozwoju innowacji. Ponadto, podejmowanie coraz bardziej ambitnych zobowiązań klimatycznych wiąże się również z zapotrzebowaniem organizacji na dokładną kalkulację emisji gazów cieplarnianych. Także świadome zdefiniowanie celów oraz szczegółowych planów dekarbonizacji wraz z oszacowaniem niezbędnych kosztów na ich realizację. Podjęcie takich działań pomoże firmom utrzymać konkurencyjność i proaktywnie przystosować się do nowych wymogów regulacyjnych w tym zakresie – mówi Tomasz Gasiński, dyrektor, zespół ds. zrównoważonego rozwoju, Deloitte.